دریافت پروژه فناوری نانو و کاربردهای آن

دریافت پروژه فناوری نانو و کاربردهای آن

پروژه فناوری نانو و کاربردهای آن

فناوری نانو یکی از آخرین دستاوردهای علمی است. طبق بررسی های شورای پژوهش های اجتماعی – اقتصادی انگلستان، فناوری نانو از جمله موارد رو به گسترش و مورد توجه اجتماعی – اقتصادی است. بحث هایی کم و بیش در زمینه کاربرد این نوع فناوری چه منتقدانه و یا طرفدارانه وجود دارد.
بیشترین اشکالی که منتقدان در این زمینه وارد می کنند، ترس از انباشته شدن کره زمین از وجود موادی است که ممکن است این فناوری در پی داشته باشد و به نوعی خطرناک باشد. اما نقطه نظر طرفداران سرسخت این نوع فناوری بیشتر متوجه تاثیر مثبت آن در ارتقای زندگی، تولیدات جدید و توسعه گرانه و تولید محصولات ارزان تر است.

به طور کلی فناوری نانو عبارتست از کاربرد ذرات در ابعاد نانو. یک نانومتر، یک میلیاردم متر است. از دو مسیر به این ابعاد می توان دسترسی پیدا کرد. یک مسیر دسترسی از بالا به پایین و دیگری طراحی و ساخت از پایین به بالا است. در نوع اول، ساختارهای نانو با کمک ابزار و تجهیزات دقیق از خرد کردن ذرات بزرگ تر حاصل می شوند. در طراحی و ساخت از پایین به بالا که عموما آن را فناوری مولکولی نیز می نامند، تولید ساختارها، اتم به اتم و یا مولکول به مولکول تولید و صورت می گیرند.

 

» فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول- بخش اول

نانو تکنولوژی
اهمیت مطرح شدن طرح
ورود کشور ها به عرصه …
تاثیر نانو تکنولوژی بر امنیت جهانی
نانو ذرات
تعریف
کاربردها
روش های ساخت
      چگالش از روی یک بخار
      سنتز شیمیایی
      فرآیند های حالت جامد
تعیین مشخصات
ویژگی های نانو ذرات
      ریخت شناسی
      واکنش پذیری
      تحرک
      خطرات
فصل اول – بخش دوم
نانو لوله ها و روش های رشد نانو لوله های کربنی
خصوصیات
روش های رشد
۱- تخلیه قوس
۲- تابش لیزر
۳- رسوب بخار شیمیایی
      روش و مکانیزم معمول
      رشد و بهسازی نانو لوله های تک دیواره
      مکانیزم رشد نانو لوله های تک دیواره
۴- رشد بوسیله کاتالیزور در فاز گازی
      رسوب بخار شیمیایی برای تولید نانو لوله های کربنی چند دیواره
      روش های تخلیص
      روش های کنترل شده نانو لوله در روش رسوب بخار شیمیایی
      ساختار به صف درآمده نانو لوله های چند دیواره
فصل اول- بخش سوم
صنعت نفت
نانو سنسور ها
سنسور های هیدروژن
سنسور های جدید در خدمت بهبود استخراج نفت
کاربرد نانوسنسور ها در لرزه نگاری صنایع بالا دستی نفت
کاربرد نانو سنسور ها در این بخش
نانوسنسورها جهت اندازه گیری ، نمودار گیری حین حفاری
کاربرد نانو مواد در سیمانکاری چاه های نفت
کاربرد مواد نانو متخلخل در فرایند رفورمینگ پالایش نفت
رفورمینگ کاتالیزوری
کاربردهای نانو تکنولوژی
کاربرد مواد نانو متخلخل در پلیمریزاسیون و ایزومریزاسیون فرایند های پالایش نفت
پلیمریزاسیون
ایزومریزاسیون
کاربرد های فناوری نانو در پلیمریزاسیون و ایزومریزاسیون
کاربرد فناوری نانو در پاکسازی محیط زیست
مقوله های زیست محیطی فناوری نانو
دو فناوری متعارف تصفیه در نانو
فناوری نانو غیر درجا
فناوری نانو درجا
فصل دوم
کاربرد مواد نانو متخلخل در فرآیند شرین سازی
شیرین سازی و تصفیه
خشک کردن و شیرین کردن
بازیافت گوگرد
گاز شویی هیدروژن سولفید
نانو ذرات رسی
کربن نانو تخلخل
زئولیت های نانو ساختار
فصل سوم-بخش اول 
آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی فناوری نانو
طبقه بندی روش های اندازه گیری و تعیین مشخصات
۱-۱- طبقه بندی روش های تعیین مشخصات مواد براساس نحوه عملکرد
۱-۱-۱- روش های میکروسکوپی
۲-۱-۱- روش های بر اساس پراش
۳-۱-۱- روش های طیف سنجی
۴-۱-۱- طیف سنجی جرمی
۵-۱-۱- روش های جدا سازی
۲-۱- طبقه بندی تجهیزات شناسایی بر مبنای خاصیت فیزیکی مورد اندازه گیری
۳-۱- طبقه بندی روش های تعیین مشخصات مواد براساس ماهیت شناسایی
فصل سوم-بخش دوم 
آشنایی با تجهیزات اندازه گیری و تعیین مشخصات
۱-۲  (AFM)میکروسکوپ نیروی اتمی
۲-۲ (STM) میکروسکوپ روبشی تونلی
۳-۲ (SNOM) میکروسکوپ نوری میدان نزدیک روبشی
۴-۲ (SEM)  میکروسکوپ الکترونی روبشی
۵-۲  (ESEM) میکروسکوپ الکترونی محیطی
اساس کار
۶-۲  (TEM) میکروسکوپ عبور الکترونی
۷-۲  (AES) طیف سنجی الکترون اوژه
کاربرد ها
۸-۲ (FIB) باریکه یونی متمرکز
۹-۲   (RBS) پراکندگی باز گشتی رادرفورد
اصول فیزیکی
مزایا و معایب
کاربرد های آن
۱۰-۲ (XRD)طیف سنج پراش اشعه ایکس  
۱۱-۲ (XRF)فلورسانس پراش اشعه ایکس
اساس کار
۱۲-۲ طیف نگاری الکترونی برای آنالیز شیمیایی (UPS)  (ESCA وXPS)
 کاربردها
نمونه ها
محدودیت ها
مدت زمان آنالیز
۱۳-۲ (SIMS)طیف نگاری جرمی یون ثانویه
 کاربردها
نمونه ها
محدودیت ها
مدت زمان آنالیز
۱۴-۲  (FTIR) طیف سنجی تیدیل فوریه مادون قرمز
کاربردها
۱۵-۲  (NMR)رزونانس مغناطیسی هسته کاربردها
۱۶-۲  (RAMAN) طیف سنجی رامانکاربردها
برخی از کاربردهای مهم طیف سنج رامان
۱۷-۲  (HPLC) کروماتوگرافی مایع با کارائی بالاکاربردها
۱۸-۲  (MS) طیف سنجی جرمی
۱۹-۲ ( GC)کروماتوگرافی گازی
واژه نامه
مراجع

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: