دریافت پروژه بررسی اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی (مورد مطالعه: مجتمع آموزشی صالح)

دریافت پروژه بررسی اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی (مورد مطالعه: مجتمع آموزشی صالح)

پروژه بررسی اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی (مورد مطالعه: مجتمع آموزشی صالح)

در سازمان های امروزی کسب مزیت رقابتی سازمان ها بیش از آنکه وابسته به منابع فیزیکی آن ها باشد، به دانش و استفاده از منابع انسانی که در اختیار آن ها است، بستگی دارد. سازمان ها برای بقا و حیات خود، در کسب و حفظ مزیت رقابتی، با یکدیگر به رقابت می پردازند، و در این خصوص، به کارگیری بهتر منابع انسانی از عوامل مهم افزایش توان رقابت‌پذیری سازمان ها محسوب می‌شود. همچنین، در این دنیای پر رقابت، افزایش رضایت و تعهد کارکنان در قالب وفاداری به سازمان زمینه رشد وفاداری مشتریان را فراهم می­سازد. در ضمن مدیریت منابع انسانی باید علاوه بر رسیدگی به امور متداول کارکنان این را در نظر داشته باشد که اتخاذ هر تصمیم بر سودآوری سازمان موثر است. به همین منظور، پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی، صورت گرفت.
روش تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی همبستگی و مبتنی بر تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری است. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است و روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش، کارکنان مجتمع آموزشی صالح بوده است و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و تعداد نمونه با فرمول کوکران، ۱۶۹ نفر انتخاب شدند که در نهایت با توجه به ریزش پرسشنامه تعداد بیشتری پرسشنامه پخش شد که در نهایت ۲۰۰ پرسشنامه سالم مورد استفاده قرار گرفت. برای بررسی فرضیات و تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل ۸٫۵۴ استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان از تاثیر مثبت وفاداری بر بهره وری نیروی انسانی و سود آوری دارد، همچنین فرضیات فرعی نیز تائید شدند.

کلمات کلیدی: وفاداری، سود آوری، بهره وری نیروی انسانی

 

» فهرست مطالب:

 • چکیده
 • فصل اول: کلیات تحقیق
  • ۱-۱ مقدمه
  • ۱-۲ بیان مسأله
  • ۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق
  • ۱-۴ اهداف تحقیق
   • ۱-۴-۱ اهداف اصلی
   • ۱-۴-۲ اهداف فرعی
  • ۱-۵ فرضیه های تحقیق
   • ۱-۵-۱ فرضیات اصلی
   • ۱-۵-۲ فرضیات فرعی
  • ۱-۶ روش انجام پژوهش
  • ۱-۷ قلمرو تحقیق
   • ۱-۷-۱ قلمرو موضوعی تحقیق
   • ۱-۷-۲ قلمرو زمانی تحقیق
   • ۱-۷-۳  قلمرو مکانی تحقیق
  • ۱-۸ تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح
   • ۱-۸-۱ تعاریف مفهومی تحقیق
   • ۱-۸-۲  تعاریف عملیاتی تحقیق
  • ۱-۹  ساختار پژوهش
 • فصل دوم: ادبیات پژوهش
  • ۲-۱ مقدمه
  • ۲-۲ بازارگرایی درونی (منابع انسانی)
  • ۲-۳ توسعه منابع انسانى
  • ۲-۴ وفاداری
  • ۲-۵ رویکردهای متفاوت به وفاداری
   • ۲-۵-۱ رویکرد رفتاری
   • ۲-۵-۲ رویکرد نگرشی
  • ۲-۶ مزایای وفاداری
  • ۲-۷ سطوح وفاداری
  • ۲-۸ وفاداری کارکنان
  • ۲-۹ مفهوم تعهد (وفاداری)
  • ۲-۱۰ تعهد سازمانی
  • ۲-۱۱ ابعاد تعهد سازمانی
   • ۲-۱۱-۱ وابستگی عاطفی
   • ۲-۱۱-۲ درک هزینه ها
  • ۲-۱۲ وفاداری به سازمان (تعهد  نسبت به سازمان)
  • ۲-۱۳ عوامل مؤثر بر وفاداری کارکنان
   • ۲-۱۳-۱ امنیت شغلی
   • ۲-۱۳-۲  ارائه پاداش های سخاوتمندانه
   • ۲-۱۳-۳ آموزش های متنوع و گسترده
  • ۲-۱۴ نقش نیروی انسانی در سودآوری سازمانی
  • ۲-۱۵ بهره وری
  • ۲-۱۶ تعریف و مفهوم بهره وری
  • ۲-۱۷ عوامل مؤثر بر بهره ‌وری
   • ۲-۱۷-۱ عوامل برون زا
   • ۲-۱۷-۲ عوامل درون زا
    • ۲-۱۷-۲-۱ نیروی انسانی
    • ۲-۱۷-۲-۲  تکنولوژی
    • ۲-۱۷-۲-۳  مدیریت
    • ۲-۱۷-۲-۴  روش های انجام کار
  • ۲-۱۸ بهره وری نیروی انسانی
  • ۲-۱۹ عوامل مؤثر بر افزایش بهره ورى نیروى انسانى
  • ۲-۲۰ راهکارهای ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش
   • ۲-۲۰-۱ آموزش
   • ۲-۲۰-۲ انگیزش معلمان
  • ۲-۲۱ اهمیت و نقش نیروی انسانی در کارآمدی و بازده دستگاه آموزش و پرورش
  • ۲-۲۲ نقش انسان در بهبود بهره‎وری و عوامل مؤثر بر بهره‎وری نیروی انسانی
  • ۲-۲۳ شرایط لازم براى بهبود بهره ورى نیروى انسانى در سازمان ها
   • ۲-۲۳-۱ ارتباط با کارمندان
   • ۲-۲۳-۲ تعهد
   • ۲-۲۳-۳ تداوم
  • ۲-۲۴ پیشینه تحقیق
  • ۲-۲۵ خلاصه و جمع بندی فصل دوم
 • فصل سوم: روش تحقیق
  • ۳-۱ مقدمه
  • ۳-۲ نوع مطالعه و روش پژوهش
  • ۳-۳ جامعه و نمونه آماری مورد بررسی
  • ۳-۴ روش گردآوری داده ها و اطلاعات
  • ۳-۵ روایی (اعتبار) و پایایی (اعتماد) ابزار سنجش
   • ۳-۵-۱ روایی پرسشنامه
   • ۳-۵-۲ پایایی پرسشنامه
  • ۳-۶ روش تجزیه و تحلیل داده ها
  • ۳-۷ فنون تحلیل توصیفی
  • ۳-۸ فنون تحلیل استنباطی
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
  • ۴-۱ مقدمه
  • ۴-۲ آمار توصیفی و آزمون نرمال بودن داده ها
   • ۴-۲-۱ جنسیت پاسخ دهندگان
   • ۴-۲-۲ رده سنی پاسخ‌دهندگان
   • ۴-۲-۳ تحصیلات پاسخ‌دهندگان
   • ۴-۲-۴ سابقه کاری
   • ۴-۲-۵ آزمون نرمال بودن داده‌ها
  • ۴-۳ تحلیل عاملی تاییدی متغیر‌های پژوهش
   • ۴-۳-۱ نیکویی برازش مدل
   • ۴-۳-۲ شاخص میانگین مجذور خطاهای مدل (RMSEA)
   • ۴-۳-۳ شاخص Goodness-of-Fit (GFI)
   • ۴-۳-۴ شاخص Adjusted GFI (AGFI)
   • ۴-۳-۵ شاخص Normed Fit Index (NFI)
  • ۴-۴  تحلیل عاملی تائیدی متغیر مستقل تحقیق
  • ۴-۵ تحلیل عاملی تائیدی متغیر های وابسته
  • ۴-۶ آزمون فرضیات اصلی تحقیق توسط تحلیل مسیر
 • فصل پنجم: نتیجه گیری
  • ۵-۱ مقدمه
  • ۵-۲ تحلیل نتایج تحقیق
   • ۵-۲-۱ نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی
   • ۵-۲-۲ نتیجه گیری و  بحث درباره‏ نتایج حاصل از فرضیات تحقیق
    • ۵-۲-۲-۱ نتیجه گیری و پیشنهادات در مورد فرضیات تحقیق
  • ۵-۳ ارائه پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
  • ۵-۴  محدودیت های پژوهش
   • ۵-۴-۱ محدودیت ذاتی پرسشنامه
   • ۵-۴-۲ محدودیت تعمیم
 • منابع
  • الف) منابع فارسی
  • ب) منابع لاتین
 • پیوست
  • پیوست ۱: پرسشنامه های تحقیق
   • الف) پرسشنامه وفاداری
   • ب) پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی آجیو
  • پیوست۲: خروجی SPSS
  • پیوست۳: خروجی نرم افزار لیزرل ۸٫۵۴

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: