دریافت پروژه ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) و روش ارزیابی جامع فازی

دریافت پروژه ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) و روش ارزیابی جامع فازی

پروژه ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) و روش ارزیابی جامع فازی

سنجش عملکرد مهمترین ابزار تضمین اجرای دقیق و بموقع استراتژی و رسیدن به خط مشی در یک سازمان می باشد، سازمان بدون استفاده از یک سیستم سنجش عملکرد که بر اساس استراتژی، عملکرد کلیه اجزاء سازمان را لحظه به لحظه تحت کنترل و نظارت دارد، نمی تواند استراتژی خود را محقق سازد و در راستای رسیدن به خط مشی خود حرکت کند. سیستم های سنجش عملکرد منجربه تعیین اهداف، نظارت و ارزیابی بازخوردها به منظور کسب اطمینان مدیریت از میزان اثر بخشی روش های اجرایی به کار گرفته شده در راستای اهداف کلان می شوند.
در این تحقیق سعی بر آن است که با شناسایی و ارزیابی شاخص های موثر بر عملکرد سیستم مدیریت پروژه در صنعت پتروشیمی، با مدل انتخابی بر اساس کارت امتیازی متوازن، وضعیت جاری سیستم را با نگاهی همه جانبه سنجید و به دنبال آن نقاط ضعف و قوت آن را شناسایی کرد تا در نهایت پیشنهادهایی در جهت بهبود عملکرد آن ارائه گردد. در این پژوهش ابتدا مروری بر مفهوم سیستم مدیریت پروژه، کارت امتیازی متوازن و همچنین رویکردها و مدل های مختلف ارزیابی عملکرد مدیریت پروژه انجام گرفت. سپس با تعیین شاخص های موثر در عملکرد سیستم مدیریت پروژه در شرکت مورد مطالعه (پتروشیمی بندر امام) برای اولویت بندی و تعیین وزن شاخص ها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) از نتایج پرسشنامه ی اول استفاده شد.و در نهایت برای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت پروژه از روش ارزیابی جامع فازی استفاده شد و نتایج کمی حاصل از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و اطلاعات پرسشنامه ی دوم در انجام محاسبات بکار گرفته شد.

کلمات کلیدی: سیستم مدیریت پروژه، کارت امتیازی متوازن، فرآیند تحیل سلسله مراتبی، روش ارزیابی جامع فازی

 

» فهرست مطالب:

 • فصل اول: کلیات تحقیق
  • ۱-۱- مقدمه
  •  1-2- بیان مسئله
  • ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
  • ۱-۴- اهداف تحقیق   
  • ۱-۵- فرضیه های پژوهش
  • ۱-۶- قلمرو تحقیق
  • ۱-۷- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
  • ۱-۸- محدودیت های تحقیق
 • فصل دوم: ادبیات تحقیق
  • ۲-۱- مقدمه
  • ۲-۲- معرفی
   • ۲-۲-۱- پروژه
   • ۲-۲-۲- سازمان های پروژه محور
   • ۲-۲-۳- مدیریت پروژه
   • ۲-۲-۴- ارزیابی عملکرد، ابزار سنجش موفقیت
    • ۲-۲-۴-۱- کارت امتیازی متوازن
    • ۲-۲-۴-۲- ارزش کسب شده (EV)
    • ۲-۲-۴-۳- شبکه اروپایی برای مطالعات عملکرد پیشرفته (ENAPS)
    • ۲-۲-۴-۴- SMART
    • ۲-۲-۴-۵- چارچوب بنیاد مدیریت کیفیت اروپایی (EFQM)
    • ۲-۲-۴-۶- مقایسه کارت امتیازی با دیگر روش ها
   • ۲-۲-۵- روش ارزیابی جامع فازی
   • ۲-۲-۶- صنعت پتروشیمی
  • ۲-۳- پژوهش های انجام شده در این باب
   • ۲-۳-۱- تحقیقات خارجی
   • ۲-۳-۲- تحقیقات داخلی
 • فصل سوم: روش شناسی تحقیق
  • ۳-۱- مقدمه
  • ۳-۲- هدف تحقیق
  • ۳-۳- روش تحقیق
  • ۳-۴- جامعه آماری، نمونه و روش تعیین حجم نمونه
  • ۳-۵- ابزار جمع آوری داده ها
   • ۳-۵-۱- مطالعات کتابخانه ای
   • ۳-۵-۲- پرسشنامه
    • ۳-۵-۲-۱- نوع پرسشنامه ی استفاده شده
    • ۳-۵-۲-۲- مقیاس داده ها
    • ۳-۵-۲-۳- روایی پرسشنامه
    • ۳-۵-۲-۴- پایایی پرسشنامه
  • ۳-۶- روش های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات
   • ۳-۶-۱- رگرسیون و همبستگی
   • ۳-۶-۲- معادله ی رگرسیون
   • ۳-۶-۳- همبستگی
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
  • ۴-۱- مقدمه
  • ۴-۲- آمار توصیفی
   • ۴-۲-۱- بررسی اطلاعات شخصی پاسخگو
    • ۴-۲-۱-۱- بررسی متغییر سن
    • ۴-۲-۱-۲- بررسی متغیر جنسیت
    • ۴-۲-۱-۳- نوع استخدام
    • ۴-۲-۱-۴- بررسی متغیر سطح تحصیلات
    • ۴-۲-۱-۵- بررسی متغیر سابقه ی خدمت
    • ۴-۲-۱-۶- بررسی متغیر رده ی سازمانی
  • ۴-۳- قضاوت ترجیحی (مقایسات زوجی)
  • ۴-۴- محاسبات وزن های نسبی
  • ۴-۵- ایجاد مجموعه ای از وزن ها
   • ۴-۵-۱- سازگاری در قضاوت ها
  • ۴-۶- ارزیابی جامع فازی
   • ۴-۶-۱- فرضیه های پژوهش
    • ۴-۶-۱-۱- فرضیه ی اول
    • ۴-۶-۱-۲- فرضیه ی دوم
    • ۴-۶-۱-۳- فرضیه ی سوم
    • ۴-۶-۱-۴- فرضیه ی چهارم
    • ۴-۶-۱-۵- فرضیه ی پنجم
  • ۴-۷- تحلیل حساسیت
 • فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
  • ۵-۱- مرور کلی تحقیق
  • ۵-۲- بحث و نتیجه گیری
  • ۵-۳- پیشنهادات تحقیق
  • ۵-۴- محدودیت های تحقیق
 • منابع
 • ضمائم
 • فهرست جداول
  • جدول۳-۱- نحوه ی امتیازبندی پرسشنامه
  • جدول۳-۲- آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ی تحقیق
  • جدول ۴-۱- توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب سن   
  • جدول۴-۲- توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب جنسیت
  • جدول ۴-۳-  توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب نوع استخدام
  • جدول ۴-۴- توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب سطح تحصیلات
  • جدول ۴-۵- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه خدمت
  • جدول۴-۶- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رده سازمانی
  • جدول ۴-۸- ارزش گذاری شاخص ها نسبت به یکدیگر
  • جدول۴-۹- وزن های بدست آمده
  • جدول۴-۱۰- محاسبه ی نرخ سازگاری
  • جدول ۴-۱۱- ماتریس رابطه ی فازی
 • فهرست شکل ها
  • شکل ۲-۱- برهم کنش فرآیندهای مدیریت پروژه
  • شکل ۲-۲- ساختارارزیابی مدل بنیاد مدیریت کیفیت اروپایی (EFQM)
  • شکل ۴-۱- نمودار میله ای مربوط به سن پاسخگویان
  • شکل ۴-۲- نمودار میله ای مربوط به جنسیت پاسخگویان
  • شکل ۴-۳- نمودار میله ای مربوط به نوع استخدام پاسخگویان
  • شکل۴-۴- نمودار میله ای مربوط به تحصیلات پاسخگویان
  • شکل ۴-۵- نمودار میله ای مربوط به سابقه خدمت پاسخگویان
  • شکل ۴-۶- نمودار میله ای مربوط به رده سازمانی پاسخگویان
  • شکل۴-۸- مدل سلسه مراتبی ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت پروژه در صنعت پتروشیمی
  • شکل ۴-۹- وزن های بدست آمده برای سطح معیار
  • شکل ۴-۱۰- وزن های بدست آمده برای سطح شاخص
  • شکل ۴-۱۱- تحلیل حساسیت بااستفاده ازنرم افزار Expert choice

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: