دریافت پروپوزال کارشناسی طراحی بومگردی

دریافت پروپوزال کارشناسی طراحی بومگردی

پروپوزال کارشناسی طراحی بومگردی

اﻣﺮوزه اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﻮﻣﮕﺮدی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی  اﻗﺎﻣﺘﯽ – ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮو اﺣﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ زﯾﺎدی در ﺣﻔﻆ وﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻮﻣﯽ واﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ دارﻧﺪ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن ﻣﺒﺮﻫﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﯿﺎی ﻣﺮﺳﻮﻣﺎت و ﻫﻨﺮﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺰ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد  اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻮﻣﯽ و اﻗﻠﯿﻤﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻟﺬا،ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع  ﺑﺎﻫﺪف اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﮔﺮدﺷﮕﺮی، روﻧﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺑﻮﻣﯽ و درﮐﻞ ارﺗﻘﺎی ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻮﻣﯽ و زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﮐﻪ آداب و رﺳﻮم و ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﻨﯽ آن ﻗﻮم و ﻣﻠﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯽ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﻫﺎ و آﯾﯿﻦ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی و در اداﻣﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﺤﯿﺎ ﮐﻨﺪ. از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ  ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﻧﻤﺎﯾﺎن و روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری اﻣﺮوز اﯾﺮان ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر، در ﺑﺴﯿﺎری از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ، دﭼﺎر ﻧﻘﺼﺎن و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻮﺟﻮد، در ﻧﻘﺶ و ﻣﮑﺎن ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر، ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد.

پروپوزال یک طرح چند صفحه ای برای برآورد کردن نیاز و مسئله ای هست که دانشجو به دنبال پاسخ به آن می باشد. پروپوزال ها مانند پیشنهادات پژوهشی هستند و مسیر تحقیق و پژوهش را به مخاطبان خود نشان می دهند. پروپوزال یک طرح چند صفحه ای برای برآورد کردن نیاز و مسئله ای هست که دانشجو به دنبال پاسخ به آن می باشد. پروپوزال ها مانند پیشنهادات پژوهشی هستند و مسیر تحقیق و پژوهش را به مخاطبان خود نشان می دهند.

ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺒﻮده و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺎد ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﮕﻮ وﻧﮕﺎه ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪن ﺑﻪ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻟﺬا، ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺰاﯾﺎی ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻮم ﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف اﺛﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﺎن ﻣﻌﻤﺎری و ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد اﺛﺮ و ﻫﻢ ﺑﺮای زﻣﯿﻨﻪ اﺛﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ  در ﻃﺮاﺣﯽ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﻮم ﮔﺮدی ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪی روزآﻣﺪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ  ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن و ﻫﻨﺮ ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﻟﺬا ﺿﺮورت ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﻮم ﮔﺮدی، ﻓﻘﻂ اﻫﻤﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻃﺮح ﻣﻌﻤﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ در اﺑﺘﺪا ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ وﺟﻮد ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻮﻣﯽ اﻗﺎﻣﺘﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا اﮐﺜﺮ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺎه ها ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ و ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺎﻟﺒﺪی و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻮﻣﯽ ﻃﺮح رﯾﺰی ﺷﺪه اﻧﺪ و آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻣﻌﻤﺎری و ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﻌﯿﺎر درﺳﺖ ﺳﻮد ﻧﺒﺮده اﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮﯾﯽ از اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﻮم ﮔﺮدی ﺑﺎروﯾﮑﺮد ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻢ رﻧﮓ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺷﯿﻮه درﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎزﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

تگ(برچسب): , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: