دریافت پروپوزال و روش تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان

دریافت پروپوزال و روش تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان

پروپوزال و روش تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان

پروپوزال یا طرح تحقیق، پیش نویس پ‍ژوهشی است که شما می بایست برای اخذ مدرک تحصیلی خود انجام دهید. در پروپوزال، شما به معرفی موضوعی که برای پایان نامه خود انتخاب کرده اید، توضیح اهمیت آن موضوع، ذکر پ‍‍ژوهش هایی که در گذشته در این باره صورت گرفته، و نتایجی که فکر می کنید از تحقیق خواهید گرفت می پردازید. هم چنین روش یا روش هایی که در پژوهش از آن ها بهره خواهید گرفت را ذکر می کنید.

 بررسی منابع علمی یکی از بخش هایی است که در هنگام تکمیل پروپوزال بسیار اهمیت دارد و در صورت تصویب پروپوزال شما نیز تصویب خواهد شد. مطالعات و کارهای قبلی انجام شده و مرتبط با این مطالعه چه به صورت نظری وچه به صورت طراحی در داخل یا خارج کشور. پژوهشگر در این قسمت، ضمن اشاره به مطالعات و کارهای قبلی، به ارزیابی آنها می پردازد و تفاوتها و شباهتهای میان تحقیق خود را با تحقیقات قبلی بیان می کند ( در بعضی موارد سابقه تحقیقاتی مفصل نیست می توان از سوابق نظری یا مطالب مرتبطی که در کتابها یا مقالات وجود دارد برای ساختن یک چهارچوب ادراکی استفاده کرد)

تحقیق حاضر تحت  عنوان “بررسی سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان در شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین از دیدگاه مدیران و کارکنان“ انجام شده است. هدف اصلی از انجام این تحقیق شناسائی نقاط قوت و ضعف سیستم ارزیابی عملکرد موجود بر اساس نظر سنجی از مدیران و کارکنان شرکت مذکور بوده است . در راستای هدف مذکور سؤالات زیر مورد بررسی قرار گرفته است :

سؤالهای  تحقیق عبارتست از:

  1. نظر کارکنان در خصوص ساختار پرسشنامه ای که برای ارزشیابی عملکردبکار می رود چیست؟
  2. نظر کارکنان در خصوص روندانجام ارزشیابی چیست؟
  3. نظر کارکنان در خصوص کاربرد استفاده ازنتایج ارزشیابی چیست ؟
  4. نظر  کارکنان در خصوص  مشارکت  کارکنان درمراحل مختلف فرآیند ارزشیابی چیست ؟

 

سؤال اصلی:آیا نظام ارزشیابی فعلی از دیدگاه کارکنان و مدیران اثر بخش است؟

 جامعه آماری این تحقیق را کلیه  مدیران و کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین تشکیل داده است که تعداد کارکنان  190نفر و تعداد مدیران ۴۵نفر می باشد را  شامل شده است . براساس جدول مورگان از جامعه کارکنان ۱۲۷نفرو ازجامعه مدیران ۴۰نفر بعنوان نمونه بصورت تصادفی انتخاب گردید.

برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای استفاده شده است که گویای  ارتباط با سؤالات پنجگانه تحقیق تنظیم گردیده است .

تگ(برچسب): ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: