دریافت پرسش نامه ساختار سازمانی

دریافت پرسش نامه ساختار سازمانی

پرسش نامه ساختار سازمانی

پرسش نامه ساختار سازمانی برگرفته شده از پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی  بررسی ساختار سازمانی شرکت بهره برداری و ارایه پیشنهاد ساختار سازمانی مناسب

 

» فهرست مطالب:

 

  • پرسش نامه ها: ۹ صفحه
  • محاسبات پرسش نامه ها (محاسبه آلفای کرونباخ): ۹ صفحه

 

» این فایل از پنج پرسش نامه تشکیل شده است:

  • پرسش نامه  اول شامل  7 سوال که مربوط به پیچیدگی  می باشد.
  • پرسش نامه  دوم شامل  7 سوال که مربوط به رسمیت می باشد.
  • پرسش نامه  سوم شامل  10 سوال که مربوط به تمرکز می باشد.
  • پرسش نامه  چهارم  شامل  10 سوال که مربوط به ارزیابی مشخصه مکانیک / ارگانیک سازمان می باشد.
  • پرسش نامه  پنجم شامل  5  سوال که مربوط به متغیرهای محتوایی محیط ، تکنولوژی ، فرهنگ می باشد.

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: