دریافت پرسشنامه استاندارد ۱۴ سوالی استرس ادراک شده کوهن و همکاران (۱۹۸۳)

دریافت پرسشنامه استاندارد ۱۴ سوالی استرس ادراک شده کوهن و همکاران (۱۹۸۳)

پرسشنامه استاندارد ۱۴ سوالی استرس ادراک شده کوهن و همکاران (۱۹۸۳)

پرسشنامه استرس ادراک شده، توسط کوهن و همکاران، 1983 ساخته شده است. این مقیاس دارای ۱۴ گویه است با یک مقیاس لیکرت چهار درجه­ای (هرگز تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین ۰ تا ۴ است. با سؤالاتی مانند: (در طول ماه گذشته تا چه اندازه به دلیل پیش آمدن مساله ای که انتظارش را نداشته اید، ناراحت شده اید؟

در طول ماه گذشته تا چه اندازه احساس کرده اید که مشکلات آنقدر روی هم جمع شده اند که نمی توانید از عهده آنها برآیید؟) استرس ادراک شده را می ­سنجد.

این فایل شامل تعاریف، روایی و پایایی، تحلیل و تفسیر، نحوه نمره گذاری، مولفه ها و منابع میباشد.

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: