دریافت مقاله ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺴﺘﺮ ﭘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﺰﺷﻤﻊ ﻫﺎ (ﻣﯿﮑﺮوﭘﺎﯾﻞ)

دریافت مقاله ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺴﺘﺮ ﭘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﺰﺷﻤﻊ ﻫﺎ (ﻣﯿﮑﺮوﭘﺎﯾﻞ)

مقاله ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺴﺘﺮ ﭘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﺰﺷﻤﻊ ﻫﺎ (ﻣﯿﮑﺮوﭘﺎﯾﻞ)

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﺰ ﺷﻤﻊ ﻫﺎ را در ﺑﻬﺴﺎزی ﭘﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ و در ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه ﻫﺘﻞ اﻟﺰﻫﺮا ﺑﺎ اﺳﮑﻠﺖ ﻓﻮﻻدی ۲۲ ﺳﻘﻒ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﭘﺮوژه از ﺟﻤﻠﻪ وﺟﻮد ﺗﺮاز ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن در ﻋﻤﻖ ۱۸ ﻣﺘﺮی و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﺎ ﺗﺮاز ﮐﻒ ﭘﯽ و ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ و ﺣﻔﺮات اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺧﺎک ﻣﺎﺳﻪای و ﺳﯿﻠﺘﯽ زﯾﺮ ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن در اﺛﺮ ﺟﺮﯾـﺎن آب زﯾﺮﺳﻄﺤﯽ در اﺛﺮ ﭘﻤﭙﺎژ آب اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﺰ ﺷﻤﻊ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺑﻬﺴﺎزی در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ۴ رﯾﺰ ﺷﻤﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻫﺎی ۳ و ۶ ﻣﺘﺮ در ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه اﺟﺮا ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺴﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری روی آن ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و  ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺸﺎری ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺸﺎری رﯾﺰﺷﻤﻊ ﻫﺎی ۶ ﻣﺘﺮی ﺣﺪود ۱۵ ﺗﻦ و ۳ ﻣﺘﺮی ﺣﺪود ۷ ﺗﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺸﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮای رﯾﺰ ﺷﻤﻊ ﻫﺎی ۶ ﻣﺘﺮی و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺸﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ رﯾﺰ ﺷﻤﻊ ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رﯾﺰﺷﻤﻊ ﻫﺎی ۳ ﻣﺘﺮی در اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﺰ ﺷﻤﻊ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺣﻔﺎری ﺣﺪاﻗﻞ ۶ ﻣﺘﺮ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در اﻧﺘﻬﺎ ﭘﻼن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای اﺟﺮای رﯾﺰﺷﻤﻊ ﻫﺎ در ﭘﺮوژه اراﺋﻪ ﺷﺪ.

کلمات ﮐﻠﯿﺪی: ﺑﻬﺴﺎزی ﭘﯽ، رﯾﺰ ﺷﻤﻊ ﻫﺎ، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺸﺎری، ﺗﺴﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: