دریافت مقاله چینه نگاری سکانسی مخزن بنگستان در چاه شماره ۳ میدان چلینگر

دریافت مقاله چینه نگاری سکانسی مخزن بنگستان در چاه شماره ۳ میدان چلینگر

مقاله چینه نگاری سکانسی مخزن بنگستان در چاه شماره ۳ میدان چلینگر

در این تحقیق میکروفاسیس، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی مخزن بنگستان میدان چلینگر مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راستا تعداد ۳۰۵ مقطع نازک از کربنات های این مخزن در چاه شماره ۳  بررسی گردید و با شناسائی آلوکم های تشکیل دهنده میکروفاسیس های سازند کربناته سروک، تعداد ۱۰ میکروفاسیس مورد شناسائی قرار گرفت. همچنین ۴ سکانس رسوبی رده سوم با مرزهای سکانس نوع اول (SB. I) و نوع دوم (SB. II) در کربنات ها تشخیص داده شد و مدل محیط رسوبی سازند سروک از نوع رمپ کربناته تعیین گردید که دامنه گسترش میکروفاسیس ها از بخش نسبتاً عمیق حوضه تا لاگون از محیط رمپ داخلی می باشد.

کلمات کلیدی: میکروفاسیس، محیط رسوبی، چینه نگاری سکانسی، سکانس های رسوبی، سازند سروک، مخزن بنگستان، میدان چلینگر

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: