دریافت مقاله چینه شناسی سکانسی سازند ایلام در چاه های ۱ و ۵ میدان نفتی کارون (جنوب شرقی شهرستان لالی)

دریافت مقاله چینه شناسی سکانسی سازند ایلام در چاه های ۱ و ۵ میدان نفتی کارون (جنوب شرقی شهرستان لالی)

مقاله چینه شناسی سکانسی سازند ایلام در چاه های ۱ و ۵ میدان نفتی کارون (جنوب شرقی شهرستان لالی)

میدان کارون در ۲۵ کیلومتری شمال شهرستان مسجدسلیمان و ۲۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر لالی در بخش شمالی حوضه فرو افتاده دزفول واقع شده است که بین دو میدان نفتی لالی در شمال غرب و مسجدسلیمان در جنوب شرق قرار دارد. برش سطح الارضی کوه گورپی در ۲۵۰ کیلومتری شمال شرقی اهواز در مجاورت روستای حتی و در فاصله ۶۰ کیلومتری از مرکز شهر لالی قرار گرفته است. با بررسی حدود ۳۰۰ مقطع نازک از برش های مورد مطالعه ۱۱ میکروفاسیس (یک میکروفاسیس مربوط به سازند گورپی و یک میکروفاسیس مربوط به سازند سروک و ۹ میکروفاسیس در سازند ایلام) متعلق به سه زیر محیط رمپ داخلی، رمپ میانی و رمپ خارجی تعیین و مشخص گردید.
بر اساس مشاهدات صحرایی، آنالیز رخسارهای و مطالعات چینه شناسی سکانسی، در رابطه با نهشته های سازند ایلام، در  هر کدام از برشهای تحت الارضی مورد مطالعه دو سکانس رده سوم و در برش سطح الارضی یک سکانس رده سوم تشخیص داده شده است. بر اساس مطالعات بایواستراتیگرافی انجام شده در برش های مورد مطالعه سن رسوبات ایلام در محدوده زمانی تورونین تا سانتونین پایانی قرار گرفته است که به دلیل عدم وجود رسوبات کنیاسین (معادل سورگاه) سن سازند ایلام در برشهای مورد مطالعه سانتونین میباشد.

کلمات کلیدی:چینه شناسی سکانسی، برش سطح الارضی، سازند ایلام

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: