دریافت مقاله نقش هنر در آموزش

دریافت مقاله نقش هنر در آموزش

مقاله نقش هنر در آموزش

در حالی که هنر به لحاظ  تناسب با زبان کودک و ارتباط عمیق با تمایلات درونی وی می تواند تاثیرات تربیتی عمیقی داشته و شخصیت مخاطبان را با تحولی بارز مواجه سازد فعالیت های هنری در ظهور و بروز استعدادها و قابلیتهای شناختی، عاطفی و مهارتی دانش آموزان تاثیری سازنده دارد. این تاثیرگذاری به دلیل وجود قابلیتهای ذاتی و نهفته در قلمرو هنر است، چراکه هنر تجسم خلاقیت انسان و حس زیبایی شناسی اوست.

لذا مقاله پیش رو با هدف بررسی نقش هنر در آموزش تدوین شده است در پایان به این نتیجه رسیدیم که آشنایی با رویکردهای نوین آموزش هنر و طرحی الگو های تدریس برتر برای متصدیان امور آموزشی و پرروشی اهمیتی دوچندان دارد و در برنامه درسی هنر از معلمان انتظار می رود که با در نظر گرفتن ساعات آزاد، برنامه های خلاقانه دانش آموزان را مورد تشویق  قرار دهند

تگ(برچسب): , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: