دریافت مقاله مقایسه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر میزان کارکردهای عصب روانشناختی دانش آموزان

دریافت مقاله مقایسه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر میزان کارکردهای عصب روانشناختی دانش آموزان

مقاله مقایسه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر میزان کارکردهای عصب روانشناختی دانش آموزان

هدف از پژوهش حاضر مقایسه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و کارکردهای عصب روانشناختی دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری و دانش آموزان عادی  می باشد. پژوهش حاضر بصورت علی- مقایسه ای بوده و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری مقطع چهارم و پنجم ابتدایی شهرستان نیر بود که در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ مشغول تحصیل بودند. نمونه آماری پژوهش حاضرشامل ۷۲ نفر (۳۶ دانش آموز دارای اختلال یادگیری خواندن و ۳۶ نفردانش آموز عادی) می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین دانش آموزان دارای اختلال یادگیری مرکز اختلالات یادگیری و دانش آموزان عادی شهرستان نیر انتخاب و بعد از همتاسازی از لحاظ سن، پایه تحصیلی و تحصیلات والدین انتخاب شدند.

ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه خودتنظیمی، آزمون عصب روان‌شناختی کانرز و مقیاس حافظه وکسلر می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که بین راهبرد یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری و دانش آموزان عادی  تفاوت معناداری وجود دارد، همچنین بین میانگین نمرات خرده مقیاس راهبرد یادگیری خودتنظیمی (۱۸/۱۳= F) و نمرات خرده مقیاس راهبرد یادگیری شناختی (۷۵/۱۲= F) دردانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری و دانش آموزان عادی  تفاوت معناداری وجود دارد.

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: