دریافت مقاله مطالعه کاربرد روش ماسکینگام کونژ با پارامتر های ثابت و متغیر در روندیابی سیلاب

دریافت مقاله مطالعه کاربرد روش ماسکینگام کونژ با پارامتر های ثابت و متغیر در روندیابی سیلاب

مقاله مطالعه کاربرد روش ماسکینگام کونژ با پارامتر های ثابت و متغیر در روندیابی سیلاب

یکی از عوامل ضروری برای طراحی و ارزیابی سازه های هیدرولیکی و برنامه ریزی منابع آب، پیش بینی شدت جریان آب در رودخانه است. روش ماسکینگام کونژ از جمله روش های هیدرولیکی روندیابی سیل است که با داشتن دقت مناسب، نیاز به واسنجی و مقطع برداری متناوب در طول بازه نداشته و در عین حال نیاز به حل براساس داده های ثبت شده نیز ندارد.
در تحقیق حاضر علاوه بر تشریح اصول حاکم بر روش ماسکینگام کونژ با پارامترهای ثابت و متغیر، نتایج حاصل از این روش ها با روش های موج دینامیکی و موج سینماتیکی مقایسه شده است. نتایج نشان میدهد که روش ماسکینگام کونژ می تواند به طور اطمینان بخشی برای روند یابی سیلاب در رودخانه ها استفاده شود.

کلمات کلیدی: روندیابی سیلاب، CPMC، VPMC، Hec-Hms، روش پرایسمن

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: