دریافت مقاله مطالعه افق های کلیدی پوش سنگ مخزن آسماری با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی Sonic و Gamma-Ray و Neutron در میدان نفتی پازنان

دریافت مقاله مطالعه افق های کلیدی پوش سنگ مخزن آسماری با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی Sonic و Gamma-Ray و Neutron در میدان نفتی پازنان

مقاله مطالعه افق های کلیدی پوش سنگ مخزن آسماری با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی Sonic و Gamma-Ray و Neutron در میدان نفتی پازنان

پوش سنگ میدان نفتی پازنان واقع در ۱۵۰ کیلومتری جنوب شرق اهواز مورد ارزیابی لیتولوژیکی با استفاده از روش های متعدد نمودارهای چاه پیمایی پرتوگاما، صوتی (Sonic) نوترون (Neutron) نیز مدل محاسباتی M-N قرار گرفت. همچنین اطلاعات پتروگرافی از ۶۰۰ مقطع نازک و بررسی های SEM نمونه های بررسی شده از ۲۹ حلقه چاه مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج حاصل از این روش ها تطابق خوبی را با یکدیگر نشان می دهد. پوش سنگ به ۶ لایه کلیدی تقسیم می شود. پوش سنگ از سه لیتولوژی مارن، انیدریت و آهک تشکیل یافته و بیشترین تجمع مربوط به مارن است که از طبقه راهنمای C به سمت پایین و از شمال غرب به جنوب شرق رو به افزایش است.
بطور کلی می توان پوش سنگ را در زمره پوش سنگ های مادستونی تقسیم بندی کرد. آنالیز شیمیایی نمونه های مورد مطالعه حکایت از تغییر ترکیب انیدریت بواسطه فرایندهای دیاژنزی جانشینی و کلسیتی زاسیون دارد. تغییرات لیتولوژی و نیز الگوی نمودارهای پتروفیزیکی نشان دهنده یک مدل حوضه رسوبی مردابی برای رسوبگذاری پوش سنگ مخزن آسماری میدان پازنان می باشد. سکانس رسوبی بیانگر شرایط آب و هوایی گرم-خشک تا گرم-مرطوب می باشد.

کلمات کلیدی: پازنان، پوش سنگ SEM ، Gamma-Ray and Sonic Logs

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: