دریافت مقاله مطالعه آزمایشگاهی اثر نانوسیال سورفاپور بر انرژی آزاد سطحی سنگ کلسیت

دریافت مقاله مطالعه آزمایشگاهی اثر نانوسیال سورفاپور بر انرژی آزاد سطحی سنگ کلسیت

مقاله مطالعه آزمایشگاهی اثر نانوسیال سورفاپور بر انرژی آزاد سطحی سنگ کلسیت

هدف از این پژوهش بررسی آزمایشگاهی انرژی آزاد سطحی روی سطح سنگ کلسیت و همچنین روی سطح کلسیت پیرشده در نانوسیال سورفاپور با استفاده از اندازه‌گیری زاویه تماس است. بدین منظور نمونه‌های کلسیت با برش در ابعاد تقریبی cm۳۴/۰×۳×۳ و صیقلی‌کردن برای ایجاد زبری‌های مختلف تهیه شد. خلوص و میزان زبری نمونه‌ها به‌ترتیب از آزمون‌های پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ نیروی اتمی تعیین شدند.
با استفاده از زاویه تماس استاتیک روی سطح کلسیت و کلسیت پیرشده در نانوسیال، انرژی سطحی توسط سه روش میانگین هندسی، میانگین حسابی و نمودار زیسمن نشان از انرژی آزاد سطحی بین ۴۰-۳۰ میلی‌نیوتن بر متر و غلبه نیروهای قطبی بر پراکندگی در سطح کلسیت است. پس از پیرشدن سطح کلسیت در نانوسیال، انرژی سطحی به کمتر از ۱۲میلی‌نیوتن بر متر رسید. این کاهش انرژی سطحی نشان‌دهنده افزایش زاویه تماس سیالات روی سطح کلسیت پیرشده در نانوسیال است. نتایج این تحقیق به درک بهتر خصوصیات سطحی کلسیت در حضور نانوسیال و همچنین چگونگی تغییر خاصیت ترشوندگی آن به شرایط ترشونده با گاز با درنظرگرفتن زاویه تماس استاتیک کمک می‌کند.

کلمات کلیدی: نانوسیال، سنگ کلسیت، انرژی آزاد سطح، زاویه تماس استاتیک

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: