دریافت مقاله مروری بر مفاهیم اقتصاد سبز

دریافت مقاله مروری بر مفاهیم اقتصاد سبز

مقاله مروری بر مفاهیم اقتصاد سبز

در قرن اخیر انسان امروزی با پیش روی در توسعه تکنولوژی و زیرساخت های صنعتی در جهت توسعه شهرها به بهره برداری بدون تعقل از اکوسیستم پرداخته و نابودی جنگل ها و مراتع از یک سو و آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی از سوی دیگر، ادامه حیات را برای بشر امروزی با مشکل روبرو کرده است.براین اساس پیشرفت صنایع، بهبودی چرخه تولید و رفاه افراد یک کشور بدون پایداری محیط زیست روندی کوتاه مدت را در بر خواهد داشت. پایداری محیط زیست با بهره برداری بهینه بشر، بکارگیری راهکارهایی جهت کاهش آلودگی اکوسیستم، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و ترویج مشاغل سبز در جامعه امری قابل تحقق خواهد بود. پیاده سازی راهکارهای پایداری محیط زیست در مفهوم اصطلاح اقتصاد سبز قابل اجرا است که راهکارها شامل تمامی سیاست های راهبردی جهت حفظ امنیت و بقای زیست بوم می باشند.

کلمات کلیدی: اقتصاد سبز ، مفاهیم سبز ، عملکرد اقتصاد سبز

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: