دریافت مقاله مدل‌سازی پروفایل غلظت در دستگاه مخلوط‌‌ کننده – ته نشین کننده

دریافت مقاله مدل‌سازی پروفایل غلظت در دستگاه مخلوط‌‌ کننده – ته نشین کننده

مقاله مدل‌سازی پروفایل غلظت در دستگاه مخلوط‌‌ کننده – ته نشین کننده

تعیین پروفایل غلظت در دستگاه های استخراج کننده با حلال، یکی از پارامترهای مهم در طراحی صنعتی می باشد. بررسی این مبحث پیچیدگی های ویژه خود را داشته و بسیار گسترده است. در این تحقیق، به منظور تعیین پروفایل غلظت، آزمایش های متعددی با یک دستگاه مخلوط کننده – ته نشین کننده افقی مجهز ده مرحله ای انجام شده است. سیستم شیمیایی مورد استفاده شامل تولوئن – آب – استن می باشد.
با حل معادله انتقال جرم بر اساس مقاومت محدود فاز پیوسته، مدلی جهت تعیین پروفایل غلظت جرم فاز پراکنده ارائه شده است. مقایسه پروفایل غلظت محاسبه شده از مدل مذکور با نتایج تجربی میزان خطای نسبی % ۱۶/۴۰ را نشان می دهد.

کلمات کلیدی: پروفایل غلظت، دستگاه مخلوط کننده-ته نشین کننده، استخراج مایع-مایع

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: