دریافت مقاله مدلسازی CFD و افزایش مقیاس بسترهای سیاله شده

دریافت مقاله مدلسازی CFD و افزایش مقیاس بسترهای سیاله شده

مقاله مدلسازی CFD و افزایش مقیاس بسترهای سیاله شده

روش های افزایش مقیاس بسترهای سیاله شده هنوز کامل نشده است. بنابراین برای طراحی این بسترها و در نظر گرفتن اثر ابعاد بستر روی عملکرد آن، از تحقیقات گران قیمت و زمان بر نیمه صنعتی استفاده می شود. یک روش جایگزین تحقیقات نیمه صنعتی، مدلسازی CFD تجهیزات است.
در این مقاله مدل های مختلف مقیاس بندی بسترهای سیاله شده ارایه و برای بررسی عملکرد آن ها، از مدلسازی CFD دو بستر سیاله شده با قطرهای ۰/۱۵ و ۰/۳ متر استفاده شد. سه مجموعه از گروه بدون بعد مجموعه ساده شده، مجموعه کامل، مجموعه کامل توسعه یافته با یک گروه بدون بعد فشار مورد استفاده قرار گرفت. مجموعه کامل بزرگترین اختلاف بین دو مقیاس را می دهد. مجموعه ساده شده و مجموعه توسعه یافته بهتر اجرا می کنند اگر چه هیچکدام همانندی کامل بین دو مقیاس را نتیجه نمیدهند.

کلمات کلیدی: مقیاس‌بندی، بستر سیاله شده، مدل‌سازی CFD

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: