دریافت مقاله مدلسازی تشکیل کیک خارجی بر دیواره یک چاه نفت

دریافت مقاله مدلسازی تشکیل کیک خارجی بر دیواره یک چاه نفت

مقاله مدلسازی تشکیل کیک خارجی بر دیواره یک چاه نفت

در میان روش های موجود برای دفع آب تولیدی از مخازن نفتی، تزریق مجدد آن به زیرزمین بیشترمورد توجه قرار گرفته است. اما حضور ذرات ریز و آلودگی ها در این آب باعث تخریب سازند در چاه شکاف ها می شود. تخریب سازند در این فرآیند با فیلتراسیون با جریان موازی سطح سیال (Cross Flow Filtration) مشابه است.
در این مقاله مدلسازی تشکیل کیک خارجی بر دیواره چاه در شرایط ناپایدار انجام می شود. برای این منظور آنالیز نیروها در ابتدا انجام می شود و سپس موازنه نیرو و موازنه جرمی سیال در شرایط ناپایدار نوشته می شود. در نهایت پروفایل های ضخامت کیک، سرعت نفوذ و سرعت سیال در چاه در شرایط ناپایدار به دست می آید.

کلمات کلیدی: کیک خارجی، آب تولیدی، محیط متخلخل، فیلتراسیون

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: