دریافت مقاله مدلسازی بستر پر شده جذب آب توسط CFD

دریافت مقاله مدلسازی بستر پر شده جذب آب توسط CFD

مقاله مدلسازی بستر پر شده جذب آب توسط CFD

در این تحقیق یک بستر پر شده آزمایشگاهی شامل کاتالیست های جاذب آب توسط روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) مدلسازی شده است. تجهیزات آزماشگاهی شامل یک مخزن تولید بخار با توان تولید بخار ۰/۳۶ گرم بر ثانیه می باشد .که به یک استوانه با قطر داخلی ۴/۶ سانتی متر پر شده از دانه های کروی سیلیکاژل به قطر ۳ میلیمتر متصل شده است. ضمن عبور جریان بخار از استوانه وزن آب جذب شده توسط سیلیکاژل اندازه گیری شده است.در این تحقیق رژیم جریان، سرعت جذب، افت فشار و … پیش بینی شده جهت آنالیز فرآیند جذب مورد استفاده قرار گرفته است.
مقایسه نتایج آزمایشگاهی و CFD نشان می دهدکه CFD قادر است فرآیند واقعی جذب را در بسترهای پر شده با دقت قابل قبولی پیش بینی کند.

کلمات کلیدی: مدلسازی ، بستر پر شده ، جذب ، CFD

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: