دریافت مقاله عملکرد برداشت نفت از مخازن نسبتا شکافدار توسط آشام موئینگی

دریافت مقاله عملکرد برداشت نفت از مخازن نسبتا شکافدار توسط آشام موئینگی

مقاله عملکرد برداشت نفت از مخازن نسبتا شکافدار توسط آشام موئینگی

آشام موئینگی یکی از مهمترین مکانیسم های برداشت در مخازن شکافدار طبیعی است که بیشتر نفت در بلوک های ماتریسی آن ذخیره شده است. بیشترین مطالعات آشام مخازن شکافدار طبیعی با فرض یکنواختی توزیع شکاف ها استوار است. در واقعیت، بیشتر مخازن نسبتا شکافدار طبیعی با مراتب مختلف از شدت شکاف هستند. مطالعات پدیده آشام در مخازن نسبتا شکافدار هنوز به طور کامل بررسی نشده است لذا، این مطالعه تأثیر آشام موئینگی را برای مخازن نسبتا شکافدار طبیعی مورد بررسی قرار می دهد. شدت شکاف به صورت نسبت حجمی از مخزن که شکافدار شده به حجم بالک مخزن تعریف می شود.
در این بررسی، جهت شبیه سازی نامنظم در شبکه شکاف ها، فرض توزیع تصادفی شکاف ها صادق است مدل تخلخل دوگانه-نفوذ پذیری دوگانه برای شبیه سازی جریان همسو و غیر همسو فرآیند جابجایی آب-نفت در نظر گرفته می شود. نتایج نشان می دهد که شدت شکاف عملکرد مخزن را تحت تأثیر قرار می دهد. درمخازن با شدت شکاف بالا، پدیده آشام موئینگی غیر همسو غالب می گردد. برعکس، مخازن با شدت ترک پایین، آشام موئینگی به صورت جریان همسو کنترل کننده است. برای مخازن با شدت شکاف متوسط، هر دو پدیده نقش بحرانی ایفا می کنند و برداشت به صورت معکوس تحت تأثیر قرار می گیرد.

کلمات کلیدی: مخازن نسبتا شکافدار، شدت شکاف، آشام موئینگی، آشام همسو، آشام غیر همسو، نرخ تزریق آب

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: