دریافت مقاله شبیه سازی سیستم کنترل برداری غیر مستقیم و بررسی تاثیر تغییر پارامترهای ماشین بر عملکرد درایو

دریافت مقاله شبیه سازی سیستم کنترل برداری غیر مستقیم و بررسی تاثیر تغییر پارامترهای ماشین بر عملکرد درایو

مقاله شبیه سازی سیستم کنترل برداری غیر مستقیم و بررسی تاثیر تغییر پارامترهای ماشین بر عملکرد درایو

در یک سیستم کنترل برداری نیاز به داشتن پارامترهای دقیق ماشین امری ضروری است. هرگونه عدم هماهنگی بین پارامترهای موتور و پارامترهای مورد استفاده در محاسبات سیستم کنترل برداری موجب اختلال در کار سیستم می شود. در این مقاله برای نشان دادن مقدار و چگونگی این اختلال، تغییر کمیت های خروجی ماشین نسبت به تغییر پارامترها به صورت کمی مورد مطالعه قرار گرفته و فرمول هایی برای تغییرات گشتاور خروجی و شار روتور ارائه شده است. به این ترتیب تاثیر تغییر پارامترهای ماشین روی خروجی های درایو قابل پیش بینی می باشد.
در ادامه برای اثبات نتایج به دست آمده از تئوری، سیستم کنترل برداری و موتور مورد استفاده در محیط simulink/matlab شبیه سازی شد که نتایج شبیه سازی، پیش بینی های روابط تئوری را تائید می کند.

کلمات کلیدی: کنترل برداری، تغییر پارامتر، حساسیت گشتاور، جهت دهی شار روتور

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: