دریافت مقاله شبیه سازی دینامیک حرکت دو فازی سیالات در پروسه های تخلیه و آشام با استفاده از شبکه های روزنه ای

دریافت مقاله شبیه سازی دینامیک حرکت دو فازی سیالات در پروسه های تخلیه و آشام با استفاده از شبکه های روزنه ای

مقاله شبیه سازی دینامیک حرکت دو فازی سیالات در پروسه های تخلیه و آشام با استفاده از شبکه های روزنه ای

مدل سازی پروسه های تخلیه و آشام با استفاده از شبکه های روزنه ای یکی از چالش های پیش رو در این شاخه از علم است. بسته به نوع شبکه روزنه ای که ساخته شده است پروسه مدلسازی دینامیک حرکت سیالات مراحل متقاوتی را طی میکند در این تحقیق برای شبیه سازی پروسه های تخلیه و آشام از مدل روزنه ای که قبلا برای مغزه های کربناته توسط نگارندگان ساخته شده است استفاده می شود و پس از مدل کردن دینامیک حرکت سیالات اطلاعات فشار مویینه و تراوایی نسبی در دو پروسه تخلیه و آشام تولید شده و با اطلاعات تجربی مقایسه می شوند

کلمات کلیدی: مغزه، شبکه تخلخلی، تراوایی نسبی، فشار مویینه، شبیه سازی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: