دریافت مقاله روش قدرت برای تجزیه و تحلیل هارمونیک سیستم های قدرت شامل رآکتورهای کنترل شده THYRISTOR

دریافت مقاله روش قدرت برای تجزیه و تحلیل هارمونیک سیستم های قدرت شامل رآکتورهای کنترل شده THYRISTOR

مقاله روش قدرت برای تجزیه و تحلیل هارمونیک سیستم های قدرت شامل رآکتورهای کنترل شده THYRISTOR

این مقاله یک روش قدرت را برای تجزیه تحلیل تعامل میان راکتورهای سوئیچ شده و شبکه عرضه آنها با کاربرد ویژه جهت TCR ها را ارائه می نماید. ضمنا به طور تحلیلی نشان میدهد که برای سیستمی شامل یک راکتور سوئیچ شده، یک قدرت اکتیو روی میدهد، قدرت را در فرکانس عملیاتی شبکه جذب می نماید که کاملا به عنوان قدرت های اکتیو هارمونیک برگشته اند، یعنی مجموعه ای که کل افت های هارمونیک را ایجاد می کنند. تاثیرات عوامل مختلف (مانند TCR نسبت به VAR، محل آن یا زوایای انتقال thryristor) بر این قدرت های اکتیو هارمونیک توسط شبیه سازی در سیستم موازنه شده ۱EEE 14 bus مورد بررسی قرار می گیرد.
برای مطالعات در مورد تعاملات قدرت میان TCR و عرضه شبکه ، عوامل قدرت بدون تاثیر بودند. از طرف دیگر عامل جابجا سازی برای چنین منظوری مناسب ترین به نظر میرسد. بالاخره، یک مقدار جدید مطرح میشود، یعنی افت های قدرت بخصوص از یک راکتور سوئیچ شده ، به عنوان نسبت کل قدرت اکتیو هارمونیک با TCR و نسبت راکتیو آن در شبکه تزریق میشود. جابجا سازی قابل محاسبه، توان انجام محاسبه افت های Price یک VAR سوئیچ شده را برای محل تعیین شده و وضعیت عملیات عنصر سوئیچ شده ایجاد می نماید.

کلمات کلیدی: TCR ، زوایای انتقال Thyristor ، راکتورهای سوئیچ شده ، هارمونیک سیستم های قدرت

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: