دریافت مقاله روش تبدیل فوریه گسسته برای حذف مولفه DC میرا شونده در تخمین فازور

دریافت مقاله روش تبدیل فوریه گسسته برای حذف مولفه DC میرا شونده در تخمین فازور

مقاله روش تبدیل فوریه گسسته برای حذف مولفه DC میرا شونده در تخمین فازور

در هنگام تغییرات ناگهانی در شبکه قدرت که بیشتر ناشی از وقوع خطا می باشد، یک موج dc میرا شونده در شکل موج جریان ایجاد می گردد که در محاسبت فازور مخصوصأ برای مقاصد حفاظتی ایجاد خطای محاسباتی می نماید. در این مقاله یک روش با استفاده از تبدیل فوریه گسسته (DFT) برای حذف اثر مؤلفه DC میرا شونده می باشد، برای همه نوع سیستم های قدرت و تحت هر شرایط خطا مناسب است.
کاربرد روش ارایه شده در طراحی رله دیستانس بررسی و عملکرد آن در مقایسه با روش های دیگر ارزیابی شده است . برای این منظور شبیه سازی یک خط نمونه با استفاده از نرم افزار تحلیل حالت گذرای الکترومغناطیسی (EMTP) انجام شده ونمونه های دریافت شده توسط نرم افزاری که بر اساس الگوریتم ارایه شده تهیه شده است، تحلیل و نتایج شبیه سازی ارایه شده است.

کلمات کلیدی: کنترل ، رله دیستانس ، فازور ، EMTP ، DFT

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: