دریافت مقاله روشی در تشخیص آسیب دیده گی سازه های خرپایی با استفاده از آزمایش های استاتیکی و اندازه گیری کرنش ها

دریافت مقاله روشی در تشخیص آسیب دیده گی سازه های خرپایی با استفاده از آزمایش های استاتیکی و اندازه گیری کرنش ها

مقاله روشی در تشخیص آسیب دیده گی سازه های خرپایی با استفاده از آزمایش های استاتیکی و اندازه گیری کرنش ها

در این مقاله یک روش استاتیکی تشخیص خرابی مبتنی بر اندازه گیری کرنش برای سازه های خرپایی ارائه می شود. در این روش بارگذاری های استاتیکی آزمایشی بر روی سازه انجام شده و به کمک کرنش سنج های نصب شده بر روی اعضا خرپا، کرنش های آن ها اندازه گیری می شود با استفاده از کرنش های اندازه گیری شده سختی واقعی خرپا و از طریق آن سطح مقطع آن ها تعیین می گردد. از مقایسه سطح مقطع بدست آمده برای اعضا با مقادیر مورد انتظار، اعضایی که دچار خرابی شده اند مشخص می شوند.
جهت بهره گیری از الگوریتم تشخیص خرابی توصیف شده برنامه کامپیوتری به کمک نرم افزار MATLAB ساخته شده است صحت عملکرد الگوریتم و نرم افزار مورد اشاره به کمک دو مثال از خرپای دو بعدی مورد بررسی قرار گرفته است. انتخاب کمتری و بهترین حالات بارگذاری های آزمایشی و اندازه گیری های کرنشی همچنین تاثیر خطای اندازه گیری طول اعضا (هندسیه خرپا) بر روی تشخیص درست و دقیق اسیب دیدگی با استفاده از یک مثال مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: تشخیص خرابی، روش استاتیکی، خرپا، اندازه گیری کرنش

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: