دریافت مقاله توسعه نرم افزاری و مدلسازی فرآیند نفوذ سیال حفاری در محیط های متخلخل

دریافت مقاله توسعه نرم افزاری و مدلسازی فرآیند نفوذ سیال حفاری در محیط های متخلخل

مقاله توسعه نرم افزاری و مدلسازی فرآیند نفوذ سیال حفاری در محیط های متخلخل

همزمان با نفوذ مته به درون لایه نفوذپذیر تا هنگامی که چاه شروع به تولید مینماید، سازند تحت اثر سیالات و عملیات های گوناگونی قرار می گیرد که گاه شدیدا بر توان تولید آن تاثیر می گذارند. از میان این عوامل موثر بر کاهش تولید چاه و سازند، تغییر و کاهش تراوایی و نفوذپذیری سازند در اثر نفوذ سیال و ذرات جامد خارجی، حرکت و جابجایی ذرات درون محیط متخلخل و بسته شدن مسیرهای حرکت سیال به علت رسوب این ذرات در این مجاری است.
در این مطالعه پس از بررسی شرایط فیزیکی مختلف موثر بر آسیب سازند و نیز مدلهای متفاوت ارائه شده برای محاسبه عددی میزان آسیب و کاهش نفوذپذیری، مدل Liu & Civan که به دلیل لحاظ نمودن محیط های چندفازی تطابق بهتری با شرایط واقعی مخزن دارد انتخاب گردید و پس از انجام اصلاحاتی در این مدل برای درنظرگرفتن تغییرات فشار موئینگی و نفوذپذیری نسبی سیالات در حین نفوذ سیال حفاری به درون سازند، نهایتا نرم افزاری در محیط ویژوال بیسیک و بر اساس حل عددی مدل اصلاح شده بمنظور بررسی این پدیده توسعه داده شد. خروجی این نرم افزار PERMAPS نامیده شده بصورت گراف هایی امکان بررسی تعییرات تخلخل، نفوذپذیری، فشار، سرعت و غلظت ذرات برای فازهای موجود و عمق نفوذ گل به درون سازند را به کاربر می دهد.

کلمات کلیدی: ضریب کاهش تراوایی، عمق آسیب دیدگی، فشار موئینگی، نفوذپذیری نسبی، ترشوندگی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: