دریافت مقاله تقریب الگوریتم ژنتیک در محاسبه ضریب انتقال جرم (Kc) و ضریب اختلاط محوری (Ec) در ستون استخراج مایع – مایع RDC

دریافت مقاله تقریب الگوریتم ژنتیک در محاسبه ضریب انتقال جرم (Kc) و ضریب اختلاط محوری (Ec) در ستون استخراج مایع – مایع RDC

مقاله تقریب الگوریتم ژنتیک در محاسبه ضریب انتقال جرم (Kc) و ضریب اختلاط محوری (Ec) در ستون استخراج مایع – مایع RDC

میدانیم که رفتار قطرات فاز پراکنده در دستگاه های استخراج اثر مهمی بر کارآیی انتقال جرم دارد. در این پروژه مکانیزم انتقال جرم درون قطرات فاز پراکنده به کمک مدل ارائه شده توسط Handlos & Baron با درنظر گرفتن اثر forward mixing مدل شده و همچنین پارامترهای معادله Mugele-Evans که در واقع معرفی از توزیع سایز ذرات می باشد با روش نیوتن بهینه شده اند. از روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک برای یافتن ضرایب انتقالجرم (Kc) و اختلاط محوری (Ec) در ستون استخراج مایع-مایع RDC استفاده شده است. برای دستیابی به ضرایب Kc و Ec مطلوب، از تابعی که در واقع نماینده حداقل مربعات تفاضل بین نتایج آزمایشگاهی و نتایج محاسبه شده پروفایل غلظت می باشد استفاده شده است.
مقایسه نتایج حاصل از این محاسبات با نتایج بدست آمده از نرم افزار NAG نشان میدهد که استفاده از الگوریتم ژنتیک یک روش موفق برای جستجوی ضرایب انتقال جرم و اختلاط محوری ستون استخراج مایع-مایع میباشد.

کلمات کلیدی: استخراج مایع-مایع، الگوریتم ژنتیک، ستون‌های RDC

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: