دریافت مقاله تعیین میزان واتنش دو بعدی در گستره میدان گچساران مخزن آسماری و ارتباط آن با توزیع شکستگی های تکتونیکی

دریافت مقاله تعیین میزان واتنش دو بعدی در گستره میدان گچساران مخزن آسماری و ارتباط آن با توزیع شکستگی های تکتونیکی

مقاله تعیین میزان واتنش دو بعدی در گستره میدان گچساران مخزن آسماری و ارتباط آن با توزیع شکستگی های تکتونیکی

تکنیک استفاده از تغییرات شیب و تغییرات میزان انحناء (Curvature) برای آنالیز واتنش در میادین هیدروکربوری از دیرباز معمول بوده و برای شناسایی محل های پرشکستگی در مخازن شکافدار کاربرد داشته است.
از آنجائیکه این تکنیک عمدتاً میزان واتنش ملایم و متاثر از چین خوردگی در حالت نهایی را به نمایش می گذارد، لذا برای شناسایی بهتر مخازن شکافدار و به خصوص تعیین اثر گسل ها بر فراوانی و جهت یافتگی شکستگی ها نیاز به تکمیل و یا بهبود دارد.ی کی از روش های منطقی و اصولی در این راستا تعیین مقادیر واتنش کل اعمال شده بر میدان از ابتدای شکل گیری آن تا کنون می باشد، این مهم از روی تعیین شکل دقیق ساختاری میدان، چگونگی الگوی چین خوردگی آن و در نهایت بازسازی به حالت تغییر شکل نیافته قابل دسترسی می باشد.
بدین ترتیب و پس از بازسازی، حداقل میزان واتنش اعمال شده بر میدان قابل محاسبه است. نقشه های هم شیب و تغییرات میزان انحناء به همراه نقشه تغییرات میزان واتنش در گستره میدان تهیه گردیده و حاکی از وجود تفاوت های اساسی با یکدیگر خصوصاً در محل گسل ها و خط الراس تاقدیس می باشد.
جالب توجه انطباق بهتر و مستدل تر بین نقشه میزان واتنش با اطلاعات تولیدی و فراوانی شکستگی ها در اطلاعات مغزه ها و نمودار های تصویری چاه ها می باشد. بدین ترتیب، تعیین مقادیر واتنش سه بعدی به خصوص در مخازن دارای پیچیگی های ساختاری پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی: شکستگی، واتنش دو بعدی، بازسازی، مقطع عرضی، تغییرات میزان انحناء، گچساران، آسماری، نمودارتصویری، مغزه

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: