دریافت مقاله تعیین ضریب نفوذ مؤثر تجربی برای خشک کردن سیب

دریافت مقاله تعیین ضریب نفوذ مؤثر تجربی برای خشک کردن سیب

مقاله تعیین ضریب نفوذ مؤثر تجربی برای خشک کردن سیب

ضریب نفوذ در طی عملیات خشک کردن با توجه به تغییر پارامترهای مختلف تغییر می کند بنابراین معمولاً برای بررسی سینتیک خشک کردن از یک ضریب نفوذ مؤثر استفاده می شود. تعیین ضریب نفوذ مؤثر با استفاده از نتایج آزمایشی بسیار مطلوب می باشد. در این مقاله در این راستا، ضریب نفوذ تجربی برای اسلایسهای سیب در شرایط عملیاتی مختلف با استفاده از داده های رطوبت بر حسب زمان بدست آورده شده است.
نتایج نشان می دهد که دما اثر زیادی بر این پارامتر دارد. ضمناً با توجه به نتایج مقدار M2/S 5.41*10-10 برای ضریب نفوذ مؤثر متوسط برای خشک کردن اسلایسهای سیب بدست می آید.

کلمات کلیدی: ضریب نفوذ مؤثر، خشک کردن، سیب، رطوبت

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: