دریافت مقاله تعیین رفتار رئولوژیکی سیال حفاری گل سنگین

دریافت مقاله تعیین رفتار رئولوژیکی سیال حفاری گل سنگین

مقاله تعیین رفتار رئولوژیکی سیال حفاری گل سنگین

در مقاله حاضر، خواص رئولوژیکی سیال حفاری گل سنگین مورد بررسی قرار گرفته است. از مهم ترین خواص رئولوژیکی یک سیال، ویسکوزیته آن می باشد. مدل های مختلفی برای ویسکوزیته نظیر مدل بینگهام پلاستیک، توانی، هرشل بالکلی و یونیفاید برای سیال حفاری گل سنگین مورد مطالعه قرار گرفت. داده های رئولوژیکی تجربی با استفاده از ویسکومتر فن ۳۵ برای سیال حفاری گل سنگین با چگالیpcf 140 اندازه گیری شد.
مقایسه داده های تجربی و نتایج حاصل از مدل های ویسکوزیته نشان داد که مدل هر شل بالکلی و مدل یونیفاید داده های تجربی را بخوبی پیش بینی می نمایند و این نتیجه با یافته های سایر پژوهشگران همخوانی مناسبی دارد.

کلمات کلیدی: خواص رئولوژیکی، مدل های ویسکوزیته، سیال حفاری گل سنگین

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: