دریافت مقاله تخمین و ارزیابی میزان کل کربن آلی (TOC) در اینتروال های غنی از مواد آلی با استفاده از تکنیک ΔLogR-مطالعه موردی سازند سرگلو در میدان نفتی مسجد سلیمان

دریافت مقاله تخمین و ارزیابی میزان کل کربن آلی (TOC) در اینتروال های غنی از مواد آلی با استفاده از تکنیک ΔLogR-مطالعه موردی سازند سرگلو در میدان نفتی مسجد سلیمان

مقاله تخمین و ارزیابی میزان کل کربن آلی (TOC) در اینتروال های غنی از مواد آلی با استفاده از تکنیک ΔLogR-مطالعه موردی سازند سرگلو در میدان نفتی مسجد سلیمان

تکنیک ΔLogR یکی از روش های کاربردی و نوین برای محاسبه مقدار کل کربن آلی (TOC) نیز تعیین میزان بلوغ مواد آلی می باشد که در ایران به ندرت مورد استفاده قرار گرفته است. در این مطالعه سعی شده که این روش کاربردی هر چه بیشتر معرفی شود. در این تکنیک از داده های حاصل از لاگ های نمایشگر مقاومت الکتریکی درون سازندی و یکی از لاگ های نمایشگر تخلخل استفاده می شود.
ΔLogR پارامتری است که حاصل جدایش مشاهده شده بین نمودارهای فوق در هنگام همپوشانی است. با استفاده از این پارامتر و معادلات جبری مربوط به آن می توان به اطلاعات ارزشمندی از قبیل مقدار TOC مقدار S2 (پتانسیل هیدروکربوری) و نیز میزان بلوغ مواد آلی (LOM) دست یافت. پس از معرفی روش مذکور سازند سرگلو در میدان نفتی مسجدسلیمان با این روش مورد ارزیابی قرار گرفت. سازند سرگلو به دلیل عمق بسیار زیاد آن (ژوراسیک میانی) و نیز گسترش محدود جغرافیایی (شمال فروافتادگی دزفول) بسیار کم مورد مطالعه قرار گرفته و از همین روی بسیار مورد علاقه زمین شناسان میباشد.
با استفاده از تکنیک فوق مقدار TOC میزان بلوغ مواد آلی سازند سرگلو در چاه ۳۰۹ میدان نفتی مسجدسلیمان، مورد محاسبه قرار گرفت. سپس این داده ها با داده های حاصل از پیرولیز راکایول مقایسه شدند. جداول و نمودارهای حاصله تطابق بسیار خوبی را بین نتایج حاصل از این روش ها نشان میدهند. اهمیت تکنیک ΔLogR هنگامی آشکار می گردد که بدانیم با استفاده از این روش می توان بدون نیاز به خرده های حاصل از حفاری، به میزان مواد آلی و بلوغ آن ها در سازندهای مختلف یک حوضه نفتی پی برد.

کلمات کلیدی: پیرولیز راک ایول، سازند سرگلو، تکنیک Δ LogR، ارزیابی TOC

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: