دریافت مقاله تخمین سرعت امواج برشی و کاربرد آن در بررسی رفتار ژئومکانیکی سنگ های مخزنی در جنوب غرب ایران

دریافت مقاله تخمین سرعت امواج برشی و کاربرد آن در بررسی رفتار ژئومکانیکی سنگ های مخزنی در جنوب غرب ایران

مقاله تخمین سرعت امواج برشی و کاربرد آن در بررسی رفتار ژئومکانیکی سنگ های مخزنی در جنوب غرب ایران

سرعت امواج لرز های تراکمی از نمودار صوتی درون چاهی قابل محاسبه است ولی سرعت امواج برشی فقط از نمودارهای ابزار DSI بدست می آید. نمودارگیری بوسیله این ابزار به علت گران بودن بسیار کم بوده و هنوز بطور معمول استفاده نمی شوند. باتوجه به نقش مهم سرعت امواج برشی در مطالعات ژئوفیزیکی، شناسائی خواص مخازن نفت و گاز و بالاخص در تعیین ضرایب کشسان و ویژگی های مکانیکی سنگ ها، هنگامی که مقادیر واقعی در دست نباشد، تخمین آن از دیگر نمودارها ضروری است.
در این مطالعه بر روی تعداد ۳۶ نمونه مغزه سنگ مخزن (شامل ۳۱ نمونه سنگ کربناته و ۵ نمونه ماسه سنگ) از چهار چاه سرعت امواج برشی و تراکمی به دو حالت خشک و اشباع تحت شرایط مخزن در آزمایشگاه اندازه گیری شده است. پس از کالیبره کردن و مطابقت نتایج آزمایشگاهی با سرعت امواج برشی و تراکمی اندازه گیری شده توسط نمودار صوتی دو قطبی در یکی از چاه های مخزن، روابطی برای تخمین سرعت موج برشی از طریق سرعت موج تراکمی و دیگر نمودارهای پتروفیزیکی بدست آمد. سپس با ترکیب نمودارهای مربوط به امواج برشی و تراکمی با نمودار دانسیته پارامترهای پارامترهای ژئومکانیکی سنگ مخزن به صورت نمودار های پیوسته در طول چاه محاسبه شد و با ارزیابی آنها زون های پایدار و ضعیف مشخص شدند.

کلمات کلیدی: نمودارهای پتروفیزیکی، امواج برشی و تراکمی، ژئومکانیک، ضرایب کشسان

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: