دریافت مقاله تجزیه و تحلیل شکستگی های مخزن آسماری در چاه ۶۳ میدان نفتی هفتگل

دریافت مقاله تجزیه و تحلیل شکستگی های مخزن آسماری در چاه ۶۳ میدان نفتی هفتگل

مقاله تجزیه و تحلیل شکستگی های مخزن آسماری در چاه ۶۳ میدان نفتی هفتگل

حضور و گسترش شکستگی ها در مخازن کربناته می تواند در افزایش کیفیت مخزنی، تخلخل و تراوایی و تولید از مخزن تاثیر زیادی داشته باشد. در مقاله حاضر، وضعیت توسعه شکستگی های مخزن آسماری میدان نفتی هفتگل مورد بررسی قرار گرفته است.
میدان نفتی هفتگل به لحاظ ساختمانی در محدوده فروافتادگی دزفول واقع شده و دارای یالهای پرشیب و نامتقارن می باشد. بررسی وضعیت لیتولوژیکی و نیز شیب لایه ها، نشانگر مستعد بودن این مخزن برای  عملکرد شکستگی می باشد. بر اساس مقاطع نازک میکروسکپی، تخلخل حاصل از شکستگی، فراوانترین نوع تخلخل در میدان میباشد که در بخش های دولومیتی گسترش بیشتری دارند. بررسی مقادیر هرزروی گل حفاری، مطالعه مغزه ها، اطلاعات دینامیکی مخزن و داده ساختمانی، همگی نشانگر گسترش خوب شکستگی ها در این مخزن می باشند. نتایج تفسیر نمودار تصویری (FMI) چاه ۶۳ واقع در یال شمالی میدان نیز موید این امر می باشد که در آن دو دسته شکستگی با حداکثر شیب ۶۶ درجه و آزیموت S5-15W  و دسته دوم با شیب ۶۰-۵۵ با آزیموت S45W قابل تشخیص است.

کلمات کلیدی: میدان نفتی هفتگل، شکستکی، نمودار تصویری

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: