دریافت مقاله تجزیه و تحلیل شکستگی های مخزن آسماری میدان مارون با استفاده از نمودارهای تصویرگر با نگاهی به اطلاعات دینامیکی چاه ها و آزمایشات سرچاهی (RFT)

دریافت مقاله تجزیه و تحلیل شکستگی های مخزن آسماری میدان مارون با استفاده از نمودارهای تصویرگر با نگاهی به اطلاعات دینامیکی چاه ها و آزمایشات سرچاهی (RFT)

مقاله تجزیه و تحلیل شکستگی های مخزن آسماری میدان مارون با استفاده از نمودارهای تصویرگر با نگاهی به اطلاعات دینامیکی چاه ها و آزمایشات سرچاهی (RFT)

در این تحقیق از اطلاعات نمودارهای تصویری ۱۱ حلقه چاه استفاده شده است که با همخوانی نتایج فوق با داده های دینامیکی می توان اطلاعات کاملی از نحوه توزیع شکستگیها جهت وامتداد، طول سطوح شکستگیها بدست آورد. نقشه هم تراکم شکستگی سازند آسماری دو محدوده مشخص را نشان می دهد که در این مناطق حداکثر تراکم شکستگی دیده می شود بطوریکه در نقشه های هم تراکم لایه های مخزنی ۱ تا ۴ در محل چاههای ۱۸۱ و ۳۳۰ بیشترین تعداد شکستگی مشاهده می شود. بالا آمدگی شرقی مخزن آسماری در میدان مارون باعث شده است که توسعه شکستگی های زون چهار در نیمه شرقی نسبت به نیمه غربی فراوان تر ودر نتیجه تراکم شکستگی های بیشتر ی را در این قسمت مشاهده کنیم.
براساس نقشه های امتداد و شکستگی های لایه های مخزنی یک تا چهار سازند آسماری که نشان دهنده تغییرات روند غالب شکستگی ها در فاصله عمقی چاه های حفاری شده در یال جنوبی است بطوریکه علاوه بر شکستگی های طولی می توان شکستگی های عرضی و متقاطع را در لایه های پائین تر مشا هده نمود. در نتیجه پراکندگی شکستگی ها در ساختمان مارون در یال جنوبی و محدوده هایی از بخش های شرقی در یال شمالی تمرکز بیشتری نشان می دهند.
بررسی های موجود دو دسته شکستگی با منشأ ناحیه ای و محلی مشخص شده است. شکستگی های ناحیه ای دارای امتداد شرقی-غربی بوده و فراوانی آنها در دماغه های شرقی و غربی، در منطقه خمش در یال شمال شرقی بیشتر می باشند. دسته شکستگی های محلی مربوط به شکستگی های مرتبط با چین خوردگی و خمش ساختمانی است. مقایسه داده های مخزنی براساس نقشه های هم تراوایی (ISO Permeability)، ارتباط فشاری قائم (R.F.T) با نتایج حاصله از مطالعه شکستگی های تاقدیس مارون هماهنگی بسیار، خوب مناطق مستعد شکستگی رابا یکدیگر نشان می دهند.

کلمات کلیدی: شکستگی های ناحیه ای، شکستگی های محلی، نقشه های ارتباط فشاری

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: