دریافت مقاله تجزیه و تحلیل شکستگی های مخزن خامی میدان چیلینگر با استفاده از مغزه و نمودارهای تصویرگر

دریافت مقاله تجزیه و تحلیل شکستگی های مخزن خامی میدان چیلینگر با استفاده از مغزه و نمودارهای تصویرگر

مقاله تجزیه و تحلیل شکستگی های مخزن خامی میدان چیلینگر با استفاده از مغزه و نمودارهای تصویرگر

مخازن کربناته ایران بدلیل دارا بودن شکستگی های فراوان و مؤثر بودن این شکستگی ها در تولید نفت از اهمیت فراوانی برخوردار هستند. لذا تعیین تراکم شکستگی ها، جهت شیب و امتداد آنها و میزان بازشدگی و فواصل آنها و یا بسته بودن یا پر بودن آنها توسط کانی های مختلف و ترسیم یک الگوی مناسب از شکستگی ها کمک فراوانی در افزایش تولید نفت در میادین خواهد داشت. هدف اصلی این مطالعه تعیین دقیق تعداد شکستگی ها، شیب، جهت و امتداد آن ها، تعیین شیب و امتداد لایه بندی، تراکم و گسترش شکستگی ها در لایه های مختلف و انطباق آن ها با اطلاعات هیدرودینامیکی چاه و تعیین زون های شکسته شده جهت بهره برداری بیشتر از لایه های شکسته شده و همچنین تعیین جهت تنش های وارده بر سازندهای مختلف گروه خامی (سازندهای سورمه، فهلیان، گدون و داریان) میدان نفتی چلینگر می باشد.
در این مطالعه به منظور دستیابی به اهداف فوق الذکر از ابزار FMS استفاده  شده است. این ابزار بصورت مداوم و جز به جزء تغییرات عمودی و جانبی خصوصیات سازند را به گون های نشان می دهد که محقق بتواند سازند را مشاهده کند. در مطالعه شکستگیهای مخزن خامی میدان چلینگر، ابتدا این میدان از دیدگاه زمین شناسی مورد مطالعه قرار گرفت و متعاقب آن اطلاعات نمودار FMS مورد پردازش و تفسیر قرار گرفته و نتایج آنها با اطلاعات مغزه و مقاطع نازک درون چاه و همچنین با اطلاعات هرزروی گل حفاری درون سازند مطابقت داده شدند که نتایج قابل قبولی بدست آمد. نتایج حاصل از تفسیر نمودار FMS  نشان میدهد که نمودارهای تصویرگر ابزار توانمندی برای  شناسائی شکستگی ها و ساختمان های زمین شناسی در ابعاد کوچک می باشند.

کلمات کلیدی: مغزه، نمودارهای تصویر گر، شکستگی ها، چیلینگر

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: