دریافت مقاله تاثیر شکستگی ها بر تغییرات شیب زمین گرمایی مخزن آسماری در فرو افتادگی دزفول

دریافت مقاله تاثیر شکستگی ها بر تغییرات شیب زمین گرمایی مخزن آسماری در فرو افتادگی دزفول

مقاله تاثیر شکستگی ها بر تغییرات شیب زمین گرمایی مخزن آسماری در فرو افتادگی دزفول

دما یکی از پارامترهای مهم در مطالعات مخزن می باشد و به تبع آن تعیین شیب زمین گرمایی صحیح میادین نفتی اهمیت بسزایی در مهندسی نفت، حفاری، زمین شناسی و ژئوشیمی آلی دارد. در این مطالعه  شیب زمین گرمایی مخزن آسماری در ۱۶۵ چاه میادین مختلف نفتی ناحیه فرو افتادگی دزفول بررسی و تعیین گردیده و با مدلسازی فرآیند نفت زایی کنترل شده است. نتایج نشان می دهد، شیب زمین گرمایی چاه ها  (دریک میدان) اختلاف قابل ملاحظه ای با هم دارند که حاکی از تغییرات شیب زمین گرمایی در طول میدان می باشد. لذا با استفاده از مطالعات ژئوشیمیائی و ساختمانی در میادین مختلف مشخص  گردید که :

  1. در یک میدان نفتی شیب زمین گرمایی یکنواخت نیست و در طول میدان تغییرات شیب زمین گرمایی وجود دارد.
  2. این تغییرات قویآ تحت تاثیر خطواره های پی سنگی است.

خطواره های پی سنگی موجب افزایش شیب زمین گرمایی، تأثیر مستقیم بر تکوین ماده آلی و تبدیل آن به نفت شده که در نتیجه در این نواحی و میادین از فروافتادگی دزفول سازند پابده به نفتزایی رسیده است.

کلمات کلیدی: شیب زمین گرمایی، انعکاس ویترینایت، مدلسازی فرآیند نفت زایی،  مخزن آسماری

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: