دریافت مقاله تاثیر راهبردهای چیرگی شناختی بر افزایش سرعت پردازش اطلاعات کودکان دارای اختلال یادگیری خاص

دریافت مقاله تاثیر راهبردهای چیرگی شناختی بر افزایش سرعت پردازش اطلاعات کودکان دارای اختلال یادگیری خاص

مقاله تاثیر راهبردهای چیرگی شناختی بر افزایش سرعت پردازش اطلاعات کودکان دارای اختلال یادگیری خاص

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر راهبردهای چیرگی شناختی بر افزایش سرعت پردازش اطلاعات کودکان دارای اختلال یادگیری خاص شهرستان بیله سوار بودند. روش این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش شامل ۳۶ دانش آموز دارای اختلال یادگیری خاص بودند که به صورت تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل (برای هر گروه ۱۸ نفر) انتخاب و جایگزین شدند. برای جمع آوری داده ها از آزمون هوش وکسلر ویرایش چهارم استفاده شده است. نتایج تحلیل انکوا نشان داد که اثر بخشی آموزش راهبردهای چیرگی شناختی با افزایش سرعت پردازش اطلاعات کودکان دارای اختلال یادگیری خاص شهرستان بیله سوار  همراه بوده است.

می‌توان نتیجه گرفت که راهبردهای چیرگی شناختی به فرد کمک می‌کنند تا اطلاعات تازه را برای، ترکیب با اطلاعات قبلا آموخته شده و ذخیره سازی آنها در حافظه بلند مدت آماده می کنند و موجب افزایش میزان یادگیری، حفظ و استمرار آموخته های کودکان دارای اختلال یادگیری خاص می شود.

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: