دریافت مقاله بهبود معادله Buckley-Leverett برای محیط متخلخل هتروژن با استفاده از تزریق امتزاجی

دریافت مقاله بهبود معادله Buckley-Leverett برای محیط متخلخل هتروژن با استفاده از تزریق امتزاجی

مقاله بهبود معادله Buckley-Leverett برای محیط متخلخل هتروژن با استفاده از تزریق امتزاجی

ازدیادبرداشت به صورت امتزاجی در صورتی که اختلاف دانسیته بین سیال جابجا کننده و سیال جابجا شونده وجود داشته باشد، باعث می شود که جبهه امتزاجی به صورت غیر امتزاجی (Unstable) عمل کند که این پدیده را ریزش ثقلی (Gravity Segregation) می نامند.
همچنین در صورتی که اختلاف ویسکوزیته بین سیال تزریقی و سیال جابجا شونده وجود داشته باشد باز هم جبهه امتزاجی به صورت غیر امتزاجی عمل می کند که این پدیده را اثر انگشتی ویسکوز (Viscous Fingering) می نامند.

کلمات کلیدی: ریزش ثقلی، اثر انگشتی ویسکوز، ازدیاد برداشت، جبهه پیشرو

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: