دریافت مقاله بهبود تراکم خطوط انتقال از طریق تعیین بهینه محل TCSC به کمک الگوریتم ژنتیک

دریافت مقاله بهبود تراکم خطوط انتقال از طریق تعیین بهینه محل TCSC به کمک الگوریتم ژنتیک

مقاله بهبود تراکم خطوط انتقال از طریق تعیین بهینه محل TCSC به کمک الگوریتم ژنتیک

تجدید ساختار در صنعت برق با هدف تصحیح در مبادله انرژی الکتریکی شکل گرفته است. این امر باعث بوجود آمدن بستری جهت تعامل بین عوامل اقتصاد و مسائل تکنیکی سیستم قدرت گردیده است. از جمله این مسائل می توان بهتراکم خطوط انتقال اشاره کرد. یکی از عوامل عمده در مدیریت تراکم خطوط انتقال استفاده از ادوات FACTS به منظور کاهش تراکم است.
در مقاله حاضر سعی شده با جایابی بهینه یکی از این ادوات ، تراکم خطوط موجوددر سیستم مورد مطالعه بهبود یابد، نتایج مربوط به اعمال روش پیشنهادی به یک سیستم نمونه ای ۹ شینه IEEE گویای این مطلب است.

کلمات کلیدی: مدیریت تراکم ، الگوریتم ژنتیک ، ادوات FACTS ، خازن کنترل شونده بوسیله تریستور (TCSC)

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: