دریافت مقاله بررسی و شبیه سازی اثر تزریق نیتروژن بر رفتار یکی از مخازن ایران

دریافت مقاله بررسی و شبیه سازی اثر تزریق نیتروژن بر رفتار یکی از مخازن ایران

مقاله بررسی و شبیه سازی اثر تزریق نیتروژن بر رفتار یکی از مخازن ایران

قبل از سال ۱۹۷۰ اولین گزینه در جهت افزایش بهره برداری از مخازن نفت و گاز، گاز طبیعی بود. مصارف خانگی و صنعتی و شوک حاصل از تحریم نفتی اعراب باعث بالا رفتن قیمت گاز طبیعی شد بنابراین تحقیقات برای پیدا کردن ماده جایگزین شدت گرفت. نیتروژن؛ با توجه به دردسترس بودن، ارزانی و درصد مورد قبول بازیافت، به عنوان سیال تزریقی مناسب در مخازن مختلف مطرح و مورد استفاده بوده است. نیتروژن توسط گازهای سوختنی و جداساز های هوا در حجم فراوان تولید می شود. با توجه به اینکه مخازن زیادی در ایران شرایط تزریق نیتروژن را دارمی باشند و از آنجا که عمده مخازن ترکدار ایران نیاز به روش های بازیافت ثانویه و ثالثیه دارند، لازم است مطالعات جامع در این زمینه انجام گیرد.
با توجه به بررسی های انجام شده و مطالعه مقالات و بررسی معایب و مشکلات تزریق نیتروژن، سناریوی تزریق نیتروژن به منظور بهبود فشار، برای افزایش بازیافت در مخازن بویژه برای مخازن ایران مناسب میباشد.
هدف از ارائه این مقاله، بررسی اثر تزریق نیتروژن بر رفتار یکی از مخازن ایران میباشد. تزریق نیتروژن در کلاهک گازی به منظور بهبود فشار صورت گرفته است. به منظور بررسی اثر تزریق گاز نیتروژن از آنالیز حساسیت پارامترهای عملیاتی ریت و فشار استفاده می کنیم. تغییر پارامترهای ریت و فشار چاه های تولیدی برای مطالعه اثر تزریق نیتروژن بر فشار مخزن، میزان تولید، میزان بازیافت، میزان آلودگی نفت و گاز تولیدی با گاز تزریقی و تغییرات سطح تماس نفت-گاز صورت می گیرد. همچنین مقایسه ای بین گازهای تزریقی نیتروژن، گاز طبیعی و Co2 صورت می گیرد.
نتایج شبیه سازی نشان دهد که تزریق نیتروژن سبب افزایش ضریب بازیافت مخزن میشود و افزایش فشار و دبی تولیدی با تزریق نیتروژن بیش از تزریق دو گاز دیگر می باشد همچنین تزریق نیتروژن سبب بهبود مکانیسم تخلیه ثقلی می شود و میزان نفت بیشتری از ماتریس ها تولید میشود و نفت باقی مانده کاهش مییابد.مقایسه تزریق نیتروژن با دو گاز دیگر نشان میدهد که سیال موجود در ماتریس با تزریق نیتروژن سریعتر تخلیه میشود.

کلمات کلیدی: گاز جایگزین، تزریق نیتروژن، مکانیسم تخلیه ثقلی، ضریب بازیافت

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: