دریافت مقاله بررسی نقش حسابرسی مدیریت در توسعه دستگاه های اجرایی

دریافت مقاله بررسی نقش حسابرسی مدیریت در توسعه دستگاه های اجرایی

مقاله بررسی نقش حسابرسی مدیریت در توسعه دستگاه های اجرایی

امروزه با تغییرات سریع علمی، فنی و اجتماعی در کنار حسابرسی های مالی فعالیت های زیادی در کشورهای صنعتی انجام شده که حسابرسی مدیریت از آن جمله است و با اجرای آن در بخش دولتی، سیاست گزاران و نیز عموم مردم اطمینان حاصل کرده اند که منابع و درآمدهای محلی به صورت کار آمد، با رعایت صرفه اقتصادی و اثر بخشی مورد استفاده قرار می گیرند.
در ایران نیز در سال های اخیر موضوع حسابرسی مدیریت، به طور جدی مطرح شده و بیشتر بحث ها بر سر آن است که آیا حسابرسی مدیریت در ایران قابلیت اجرایی دارد یا خیر پژوهش حاضر در جهت امکان سنجی اجرای حسابرسی مدیریت در دستگاه های اجرایی استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۸۳-۱۳۸۴ تلاش نموده که از طریق جمع آوری دیدگاه ها و نظرات مدیران کل و معاونین مالی، وضعیت استان را از لحاظ میزان آمادگی جهت پذیرش و اجرای حسابرسی مدیریت مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. روش پژوهش قیاسی-استقرایی بوده و اطلاعات مورد نیاز هم از طریق توزیع ۹۶ پرسشنامه و جمع آوری آن ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این پژوهش از سه فرضیه اصلی و سه فرضیه اخص تشکیل شده است.

کلمات کلیدی: حسابرسی مدیریت، رعایت صرفه اقتصادی، کارائی، اثر بخشی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: