دریافت مقاله بررسی نرخ ژل شدن و پایداری مکانیکی ژل های مورد استفاده در عملیات انسداد آب

دریافت مقاله بررسی نرخ ژل شدن و پایداری مکانیکی ژل های مورد استفاده در عملیات انسداد آب

مقاله بررسی نرخ ژل شدن و پایداری مکانیکی ژل های مورد استفاده در عملیات انسداد آب

این مقاله به مطالعه و بررسی خواص رئولوژیکی ژل پلیمر جدید ساخته شده توسط کوپلیمر پلی اکریل آمید-استات کروم (III) در شرایط دمایی یکی از مخازن ایران (۹۰ºC)  می پردازد. در این تحقیق، ابتدا رفتار سیستم ژل پلیمری مورد نظر از طریق آزمایش تست بطری (Bottle test) مورد ارزیابی قرارگرفته شد و سپس استحکام ژل ها مورد کد بندی قرار گرفت.
در ادامه با استفاده از خواص  رئولوژیکی، ویسکوزیته به عنوان یک معیار از استحکام ژل ساخته شده اندازه گیری شد و در نهایت با مقایسه بین نتایج تست بطری و رئولوژی، یک محدوده از ویسکوزیته برای کدهای مختلف ارائه گردید. حداقل مقدار کوپلیمر برای تشکیل ژل مستحکم ۵۵۰۰ppm بدست آمد. نتایج نشان داد که افزایش غلظت پلیمر و عامل شبکه کننده باعث افزایش ویسکوزیته و نرخ ژل شدن می شود. حضور یونهای تک و دو ظرفیتی باعث کاهش ویسکوزیته ژل نهایی می شود.

کلمات کلیدی: ژل پلیمر، تست بطری، خواص رئولوژیکی، ویسکوزیته

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: