دریافت مقاله بررسی مکانیسم های قیمت گذاری LNG در بازار آسیا

دریافت مقاله بررسی مکانیسم های قیمت گذاری LNG در بازار آسیا

مقاله بررسی مکانیسم های قیمت گذاری LNG در بازار آسیا

گاز طبیعی هنوز بصورت جهانی مورد معامله قرار گیرد، لذا قیمت های آن میتواند به صورت قابل توجهی از یک ناحیه به ناحیه دیگر متفاوت باشد. اگر چه قراردادهای خرید و فروش LNG معمولاً از یک ساختار مشابه پیروی میکنند، تفاوت های قابل ملاحظه ای در قیمت های LNG بازارهای منطق های آسیا، اروپا و آمریکا وجود دارد. در بازار آمریکا و اروپا قیمت های گاز خط لوله مرجع تعیین قیمت LNG هستند، چرا که LNG در این بازارها می بایست با خط لوله رقابت نماید. در مورد آسیا، در قراردادهای واردات کره و تایوان از یک فرمول قیمت گذاری مشابه قراردادهای وارداتی ژاپن استفاده میشود، لذا متوسط قیمت LNG وارداتی ژاپن معرف قیمت های LNG در بازار LNG آسیاست. اختلاف در قیمت ها ناشی از فرمول ها و ساختارهای قیمتگذاری متفاوتی است که در هر منطقه مورد استفاده قرار می گیرد.
اخیراً، رقابت میان عرض هکنندگان جهت حفظ و تأمین بازارها منجربه تغییرات چشمگیری در فرمول سنتی قیمتگذاری LNG آسیا شده است و سطح قیمت های LNG آسیا و شدت همبستگی آن با نفت خام از طرف خریداران تحت فشار و انتقاد قرار گرفته است. خریداران جدید در چین و هند موفقیت های منحصر بفردی را در دستیابی به قیمت های پایین کسب کرده اند.

کلمات کلیدی: مکانیزم های قیمت گذاری، قرارداد خرید و فروش، بازار آسیا LNG

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: