دریافت مقاله بررسی روش های کنترل پیش بین با کاربردهایی در سیستم های دینامیکی خطی و مقایسه آن با کنترل کننده های کلاسیک PID

دریافت مقاله بررسی روش های کنترل پیش بین با کاربردهایی در سیستم های دینامیکی خطی و مقایسه آن با کنترل کننده های کلاسیک PID

مقاله بررسی روش های کنترل پیش بین با کاربردهایی در سیستم های دینامیکی خطی و مقایسه آن با کنترل کننده های کلاسیک PID

کنترل پیش بین یکی از روش های کنترل بهینه است که بر پایه تئوری افق دور شونده استوار است. در این روش بردار بهینه کنترل در یک افق محدود با بهینه سازی یک تابع هدف که خطای میان خروجی آینده سیستم را با یک مسیر از پیش تعیین شده بهینه می نماید، حاصل می گردد. بر اساس تئوری افق دور شونده تنها اولین درآیه بردار کنترل به فرایند اعمال میگردد و این الگوریتم در مرحله بعدی مجددا تکرار میگردد.
در این مقاله به بررسی روش های مختلف کنترل پیش بین از جمله GPC , DMC , MAC و …. پرداخته و بر مبنای نتایج حاصل از شبیه سازی الگوریتم های کنترل پیش بین در شرایط فرایندهای خطی با مرتبه و تاخیر زمانی متغیر در محیط MATLAB نشان داده می شود که این روش ها در مقایسه با کنترل کننده های کلاسیک PID از عملکرد مطلوبتری برخوردار می باشند.

کلمات کلیدی: کنترل کننده پیش بین بر مبنای مدل ، افق دور شونده

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: