دریافت مقاله بررسی خصوصیات یکی از مخازن نفتی ایران بر اساس داده های چاه آزمایی

دریافت مقاله بررسی خصوصیات یکی از مخازن نفتی ایران بر اساس داده های چاه آزمایی

مقاله بررسی خصوصیات یکی از مخازن نفتی ایران بر اساس داده های چاه آزمایی

بدون شک تخمین خواص پتروفیزیک سنگ مخزن در مهندسی مخازن نفت، نقش عمده ای در مخزن و ارزیابی دقیق آن ایفا می کند. خواص پتروفیزیک سنگ مخزن از قبیل نفوذپذیری، تخلخل، درجه اشباع و فشار مویینگی در اکثر شبیه سازها به عنوان ورودی جهت تجزیه و تحلیل مخزن و پاسخگویی به برخی موارد از قبیل میزان هیدرو کربن درجا و مکانیزم های غالب تولیدی، ماکزیمم نفت قابل استحصال، نحوه توسعه و طراحی روش های بازیافت بکار گرفته می شوند. از آنجا که در این مهم داشتن پارامترهای مخزن از جمله نفوذپذیری، ضریب پوسته، ضریب تراکم پذیری و تخلخل ضروری می باشد.
روش چاه آزمایی به عنوان یکی از سریع ترین و ارزان ترین روش ها می تواند پارامترهای فوق را به صورت دقیق در مقایسه با سایر روش ها به دست دهد. هدف از انجام این پروژه، توصیف شاخص بهره دهی مخزن، بررسی تراوایی، ضریب پوسته، ضریب تراکم پذیری و تخلخل در مخزن و پراکندگی آن ها در سطح مخزن مورد نظر می باشد.
بررسی پراکندگی نتایج حاصل از نرم افزار در سطح مخزن، تحلیل جواب های بدست آمده از نرم افزارها، بررسی مدل های انتخاب شده برای هر چاه و تحلیل میزان خطای هر یک از نرم افزارها، از نتایج انجام این مقاله می باشد.

کلمات کلیدی: آنالیز چاه آزمایی، نفوذپذیری، ضریب پوسته، ضریب تراکم پذیری، تخلخل، مدل

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: