دریافت مقاله بررسی جریان آرام، دو بعدی و پایدار سیال با لزجت متغیر و تولید حرارت داخلی بر روی صفحه نفوذپذیر متحرک

دریافت مقاله بررسی جریان آرام، دو بعدی و پایدار سیال با لزجت متغیر و تولید حرارت داخلی بر روی صفحه نفوذپذیر متحرک

مقاله بررسی جریان آرام، دو بعدی و پایدار سیال با لزجت متغیر و تولید حرارت داخلی بر روی صفحه نفوذپذیر متحرک

در این تحقیق جریان آرام دو بعدی و پایدار سیال با لزجت متغیر و تولید حرارت داخلی بر روی صفحه نفوذپذیر متحرک همراه با شار جرمی یکنواخت (دمش یا مکش) مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش حل تشابهی و بکارگیری متغیرهای تشابه مناسب معادلات حاکم بر لایه مرزی تبدیل به معادلات دیفرانسیل معمولی گردیده است.
معادلات بدست آمده شامل پارامتر های متفاوتی از جمله پارامتر تولید گرما، عدد پرنتل و پارامتر مربوط به لزجت میباشند. با حل عددی این معادلات پروفیل های سرعت و دما و همچنین ضرایب انتقال حرارت و اصطکاک سطح برای مقادیر متفاوتی از سرعت صفحه، منبع حرارتی، دمش یا مکش برای حالت های مایع و گاز جداگانه مورد بررسی واقع گردیده است.
از این نتایج می توان برای بدست آوردن روش های مناسب جهت کاهش یا افزایش انتقال حرارت و تنش برشی روی سطح استفاده نمود.

کلمات کلیدی: جریان آرام، صفحه نفوذ پذیر متحرک، تولید حرارت داخلی، لزجت متغیر، حل تشابهی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: