دریافت مقاله بررسی تاثیر جریان غیر دارسی بر روی رفتار فشاری مخازن شکافدار و آنالیز داده های فشاری این مخازن با استفاده از روش مستقیم ترکیبی

دریافت مقاله بررسی تاثیر جریان غیر دارسی بر روی رفتار فشاری مخازن شکافدار و آنالیز داده های فشاری این مخازن با استفاده از روش مستقیم ترکیبی

مقاله بررسی تاثیر جریان غیر دارسی بر روی رفتار فشاری مخازن شکافدار و آنالیز داده های فشاری این مخازن با استفاده از روش مستقیم ترکیبی

جریان غیردارسی در مخازن نفت سبک و مخازن گازی، بویژه در مخازن شکافدار به دلیل وجود شکاف ها دارای اهمیت میباشد. از آنجا که اغلب مخازن کشور ما از نوع شکافدار هستند و نیز با توجه به ذخایر عظیم گازی در کشور و افزایش تقاضای جهانی برای مصرف گاز طبیعی، لزوم بررسی تاثیر این پدیده بر رفتار فشاری مخازن شکافدار بیشتر احساس میگردد. از طرفی در سالهای اخیر، روش جدیدی به نام روش مستقیم ترکیبی برای آنالیز داده های فشاری مخازن ارائه شده است که محدودیت های روشهای معمولی و روش انطباق با منحنی های نمونه را ندارد.
در این روش با استفاده از منحنی های log-log فشار و مشتق فشار بر حسب زمان، بدون انطباق با منحنیهای نمونه، پارامترهای مخزن و چاه محاسبه میشود. برای انجام این تحقیق، معادلات ارائه شده توسط Warren & Root برای مخازن شکافدار، با لحاظ کردن اثر جریان غیردارسی در آن و نیز وارد کردن اثر ضریب پوسته و اثر دهانه چاه، به روش عددی حل شده و از نتایج آن در مراحل بعدی استفاده گردید.
در این مقاله، تاثیر جریان غیردارسی بر نمودارهای log-log فشار و مشتق فشار برحسب زمان،در حالت های مختلفی برای مخزن شکافدار بررسی می شود و با استفاده از روش مستقیم ترکیبی،یک سری روابط و معادلات جدید برای محاسبه خواص و پارامترهای مخزن ارائه میگردد. در انتها نیز با استفاده از چند مثال میدانی، صحت و دقت این روش بررسی می شود.

کلمات کلیدی: چاه آزمایی، جریان غیردارسی، مخازن شکافدار، روش مستقیم ترکیبی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: