دریافت مقاله بررسی تأثیر عملیات حرارتی ازدیاد برداشت بر تغییر ترشوندگی برای بررسی در مخازن شکافدار

دریافت مقاله بررسی تأثیر عملیات حرارتی ازدیاد برداشت بر تغییر ترشوندگی برای بررسی در مخازن شکافدار

مقاله بررسی تأثیر عملیات حرارتی ازدیاد برداشت بر تغییر ترشوندگی برای بررسی در مخازن شکافدار

ترشوندگی سنگ مخزن یکی از پارامترهای موثر بر تولید نفت از مخازن می باشد و نقش مهمی در تولید نفت از مخازن شکاف دار از طریق مکانیزم آشام در ناحیه هجوم آب دارد. این تحقیق با هدف تشریح تاثیر عملیات ازدیاد برداشت حرارتی بر روی ترشوندگی سنگ مخزن بویژه در مخازن شکاف دار تدوین و با استفاده از میکرومدل شیشه ای به عنوان شبیه ساز سیستم ماتریس در مخازن شکاف دار اجرا شده است. در ابتدا ترشوندگی میکرومدل شیشه ای آب دوست بوده است. برای شبیه سازی شرایط ترشوندگی نفت دوست ماتریس در مخازن شکاف دار به درون میکرومدل نفت تزریق شده و به مدت ۱۵ روز مدل اشباع ازنفت در دمای ۸۰ درجه قرار گرفته میشود. نتایج آزمایشات نشان میدهد که در اثر خیسانده شدن مدل در نفت خام، ترشوندگی مدل به سمت نفت دوستی تغییر میکند. نتایج تست های انجام شده برای بررسی اثر ازدیاد برداشت حرارتی نشان میدهد که ترشوندگی نمونه نفت دوست در اثر افزایش دمای ناشی از اعمال ازدیاد برداشت حرارتی به شرایط آب دوستی تغییر میکند.
نتایج نشان میدهد که از روش ازدیاد برداشت حرارتی (مثل تزریق بخار آب و آب داغ) می توان برای تغییر شرایط نامطلوب ترشوندگی در مخازن شکاف دار برای تولید نفت درون ماتریس از طریق مکانیزم آشام استفاده کرد.

کلمات کلیدی: تغییرات ترشوندگی، ازدیاد برداشت حرارتی، آشام، مخازن شکاف دار

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: