دریافت مقاله بررسی انتخاب قطر بهینه لوله در طراحی تبادلگرهای لوله گرمایی ترموسیفونی

دریافت مقاله بررسی انتخاب قطر بهینه لوله در طراحی تبادلگرهای لوله گرمایی ترموسیفونی

مقاله بررسی انتخاب قطر بهینه لوله در طراحی تبادلگرهای لوله گرمایی ترموسیفونی

تبادلگرهای لوله گرمایی، تبادلگرهایی هستند که از یک دسته لوله گرمایی که وظیفه انتقال حرارت را بر عهده دارند ساخته شده اند. کاربرد اساسی این تبادلگرها در بازیافت حرارت میباشد. کارایی یک لوله گرمایی تحت تاثیر عواملی نظیر نسبت ابعادی آن تغییر میکند. نسبت ابعادی در رسیدن لوله گرمایی به شرایط محدودیت های انتقال حرارت نیز موثر است. قطر مناسب لوله های تبادلگر نقش بسزایی در انتقال حرارت مفید، شرایط عملکرد تبادلگر و بازده آن دارد.
در این مقاله انتخاب نسبت قطر به طول برای بدست آوردن بهترین ضریب انتقال حرارت بر اساس دور بودن شرایط کار تبادلگر از محدودیت های انتقال حرارت مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام این بررسی از نرم افزار HPHED که توسط نویسندگان مقاله تدوین و توسعه یافته، استفاده شده است. نتایج بدست آمده یک قطر بهینه برای طول ثابت جهت انتقال شار ثابتی از حرارت را بدست میدهد که با نظریه های علمی در این زمینه سازگاری دارد.

کلمات کلیدی: لول هگرمایی ترموسیفونی- نسبت ابعادی- ضریب انتقال حرارت تبادلگر – محدودیت های انتقال حرارت

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: